Page 6 - Sainik 1-15 May-2018 (Bengali)
P. 6
সামিরক মহড়া গগনশি ২০১৮ র াম ী ছাবুয়ার বায়ু সনা ঘাঁ পিরদশ ন করেলন। সামিরক মহড়া গগনশি ২০১৮ ত ভারতীয় বায়ু সনার িবিভ চালু অিভযােনর া ী ও মূল িনধ ারন করেত র াম ী িনম লা সীতারামন আসােমর পািসঘােটর ছাবুয়ার বায়ু সনা ঘাঁ র অ বত ল াি ং াউ ও ং মুখ পিরদশ ন কেরন। তার সে িছেলন বায়ু সনা ধান এয়ার িচফ মাশ াল িব ম িসং ধােনায়া। তারা পািসঘােটর অ বত ল াি ং াউ পিরদশ ন কেরন। যখােন এসইউ ৩০ এমেকআই যু িবমান, িস-১৭ াবমা ার িবমােনর িবিভ অিভযান এবং এমআই-১৭ িভ৫ হিলক ােরর উপের রেকটেক ভরন দশ ন করা হেয়িছল। পািসঘােটর অ বত ল াি ং াউে তারা ভারতীয় বায়ু সনা গা দা-র মািহত করা এক অিভযান ত কেরন। এরপের র াম ী বায়ু থেক ভ ূ িমেত িনে পেযাগ মতাস পনা ং মুখ াউ পিরদশ ন কেরন। যখােন সুপিরকি ত ভােব ও সম েয়র মাধ েম এসইউ- ৩০ িবমােনর িনভ ূ ল ও মনসংেযােগর সাহােয ১০০০ এলিবএস ও ১০০ কিজ বামা সরবরাহ কেরিছল। এমআই ১৭-িভ৫ হিলক ারও সশ বািহনীেত তােদর ভ ূ িমকা ও মতা দশ ন মািহত করা এই অ বত ল াি ং াউ কেরন। য বায়ু যুে র সে যু এবং পূব কেরিছল। যখােন তারা ছ েবেশ এক িন ও অিভযান ত করার পের িতর াম ী স ের িতর াে ে বায়ুেত সনার িক লে ৮০এমএম রেকট দান কেরিছল। ছাবুয়ােত যু িবমােনর ত অিভযান ত মতা রেয়েছ তা িনেয় ম ীেক সংে েপ অবিহত করা হয়। ভারতীয় বায়ু সনার িত ও অিভযােনর মতা পিরমাপ করার ছাড়াও র াম ী বায়ু সনার িবিভ জীবনযা া পিরদশ ন কেরন। স িত িতিন এসইউ-৩০ এমেকআই িবমােন চেপ যাধপুের উেড় যান এবং ব মুখী কম শি স এই যু ম র অিভযােনর মতার থম অিভ তা লাভ কেরন। র াম ীর এই সফর বায়ু সনােদর উৎসাহেক আরও বৃি করেব এবং দেশর িনরাপ া িনেয় তােদর িত িতেক র া করেত রনা যাগােব। -উইং কমা ার অনুপম ব ানািজ । ১-১৫ ম, ২০১৮
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11