Page 3 - Sainik 16-30 April Kannada E-Book
P. 3
C ÑÚM_Oæ¾ÚßÆÇ BIRTH ANNIVERSARY CELEBRATIONS t±æOéÓ®æãÞ 2018ÁÚÆÇ ®Úè۬ ºÛÎÚy 4 1909ÁÚ d«ÚÈÚ 2 ÁÚM¥Úß ®ÛÃÁÚMºÚVæàMsÚ ±èf @OÛ¹Áé«Ú ÔæàÑÚ ÁÚà®Ú¥Ú ®Ú~ÃOæ. ÑÚM®Úâ´l : 29 ÑÚM_Oæ : 08 26 aæç}Úà - 10 ÈæçËÛR, 1940 (ËÚOÚ) 16 - 30 H¯ÃÅé 2018 ºÛÁÚ}Ú ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú ÁÚOÚÐzÛ SÛ}æ¾Úß ÈÚ~¿ßM¥Ú ®ÚÃ~ 15 ¦«ÚVÚØVæàÈæß½ Ñæç¬OÚ ÑÚÈÚáÛ^ÛÁÚ ®ÚÃOÚlVæà×ÚßÙ~¡¥æ. B¥Úß ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú ÁÚOÚÐzÛ ¬Þ~¾Úß«Úß- ÈÚÀOÚ¡®ÚtÑÚßÈÚ @MVÚÈÛVÚ·æÞOæM¥æÞ¬ÄÇ. ÅæÞR«ÚVÚ×ÚÆÇ«Ú @»®ÛþÚßVÚ×Úß ÅæÞROÚÁÚ¥æ§Þ ÔæàÁÚ}Úß ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú§ÄÇ. ÑÚM®Û¥ÚPÞ¾Úß ®ÚÃ¨Û«Ú ÑÚM®Û¥ÚOÚ ÔÚÒ¶ßÁé ÁæÔÚÈÚáÛ«é Õ¾Úß ÑÚM®Û¥ÚOÚ ÁÚ߸ n ËÚÈÚáÛ% ÑÚM®Û¥ÚOÚ BËÛ«é RßËæàÃÞ D®Ú ÑÚM®Û¥ÚOÚ ÑÚß.ÈæßÞ. OæÒ ÑÛÔÚß D}Û°¥Ú«Û @©OÛ ÁÚÈæßÞËé ÁÛÈÚáé ÑÚÔÚOÛÁÚ OÚß«ÛÅé OÚßÈÚáÛÁé ¸f«æÑé ÈæàÞ«æàÞdÁé ÁÛeé®ÛÅé ÑÚM®Û¥ÚPÞ¾Úß OÚaæÞ ÁÛÎÚoñ ÈÚßlo¥Ú K®Ú«é 7 ÈæßÞOé B«é BMt¾ÚáÛ 8 GÅé-1 ·ÛÇOé, ^Ú^é% ÁæàÞsé, «ÚÈÚ¥æÔÚÆ-110011 ^ÛÅæMeé ÉeæÞ}ÚÁÚß... ¥ÚàÁÚÈÛ{ : 23092768, ±ÛÀOéÓ: 23094668 D}ÛÓÔÚ ... ®ÚÃOÛËÚOÚÁÚß GMGÑé GÑéAÁé ÁÛdËæÞRÁé, @©OÚä}Ú ÈÚOÛ¡ÁÚ , GMJt «Úß0VéÑÛMVéÅæM·Û GJ, @²Ò¾æßÞnMVé Gtf (GM & Ò) ÑÛÈÚ%d¬OÚ ÑÚM®ÚOÚ% ¬¥æÞ%ËÚ«ÛľÚß, Ñè}é ·ÛÇOé, ÁÚOÚÐzÛ ÈÚßM}ÛÃľÚß, «ÚÈÚ¥æÔÚÆ-110011 «ÚÈÚß½ ·Û~½Þ¥ÛÁÚÁÚß ¥æÚÔÚÆ: OÚ. @ÈÚß«é A«ÚM¥é, OÛÀ. tOæ ËÚÈÚáÛ%, ÉMVé OÚÈÚáÛM. @«Úß®ÚÈÚáé ·ÛÀ«Úf%, ÈÚß«æàÞeé }ÚßÆ, «ÚM¯·è ÈÚß«éÈæßç, ¦ÈÛÀ«ÚßÓ OÚßÈÚáÛÁé, ÈæÞ¥é ®ÛÅé, ±æ³ãÞmæàÞ GtlÁé : Oæ ÁÚÈæßÞËé ; @ÄÔÛ·Û¥é: VÚàÃ.OÛÀ. 10 ºÛÁÚ}Ú-ÁÚÎÛÀ 7 ÑÚÔÚÈÚß}Ú¥Ú ®Ú}ÚÃOæQ ÑÚÕ... ¸¸ ®ÛMsæ; ·æMVÚ×ÚàÁÚß: VÚßÁÚß®ÚÃÑÛ¥é G^éGÅé; aÚMtÞYÚsé : @¬Åé 11 t±æOéÓ®æãÞ 2018 ¾ÚßËÚÒÊ... «æÞÈÚÅé ®Ú¥ÚOÚVÚ×Ú 16 VèÁé; ^æ«æ->ç: n.ÎÚyß½VÚÈÚáé; VÛM©Þ«ÚVÚÁé : ÉMVé OÚÈÚáÛM. @»ËæÞOé É}ÚÁÚzÛ ÑÚÈÚáÛÁÚMºÚ ÈÚáÛnÈÚß«é; VèÔÛ~: Åæ.OÚ. ÑÚ߬Þ}é «ÚàÀl«é; BM±ÛÅé : Åæ.OÚ. @d¾Úáé 12 ÁÚOÚÐzÛ ÈÚßM~à ^Ú^æ%... OÚßÈÚáÛÁé ËÚÈÚáÛ%; dÈÚßß½: Åæ.OÚ. ¥æÞÈæÞM¥ÚÁé A«ÚM¥é; dÄM¨ÚÁé: @¬Åé 13 7«æÞ ÈÚáÛÑæàQÞ ÑÚÈÚáÛÈæÞËÚ¥ÚÆÇ ÁÚOÛÐ ÈÚßM~Ã... VèÁé; eæç®Úâ´Áé: Åæ.OÚ. ÈÚ߬Ëé KeÛ; Oæà_`: OÚÈÚáÛM. *¨ÚÁé ÈÛ¾ÚßÁé; 18 ÑÛMÑÚí~OÚ ÔÚ¶¹ -2018 OæàÞÕÈÚáÛ: OÚ. ^ÚÁÚzé fÞ}é OÚ«ÚÊÁé; OæàÄQ}Û¡: ÉMVé OÚÈÚáÛM. GÑéGÑé 20 eæàfÅÛÇ ®ÛÑé ÁÛÎÚoñOæQ ÑÚÈÚß®Ú%zæ ... ¸t% ¦®Û¬}Û ¨ÚÁé; ÄOæà-Þ : OÚßÈÚáÛ VÚW% ÈÚáÛÆOé Ò«ÚÖ ; ÈÚßßM¶¿ß: 24 ¶ÆÎÚr ÉßÆl ÑÚM¶0¨ÚOæQ ÁÚOÛÐ ÈÚßM~à OÚÁæ... OÚÈÚáÛM. ÁÛÔÚßÅé Ò«ÚÖ, «ÚÁæÞM¥Úà OÚßÈÚáÛÁé ÉÑé®Úâ´mæ; «ÛVé®Úâ´Áé : ÉMVé 25 ¬ÈÚä}Ú¡ ¾æàÞ¨ÚÁÚ ÁÛÀÆ... OÚÈÚáÛM. ÑÚÉßÞÁé GÑé VÚMVÛSæÞsÚQÁé; ®ÛÄÈÚáé: VÚàÃ.OÛÀ.GÑéOæ ÈæßÔÚ¡, 26 ÈÚáÛ«ÚÉÞ¾Úß}Û «æÁÚÉ«Ú ^ÚOÚÃÈÚ}é AÁÚMºÚ ... ®Úâ´zæ: ÈÚßÔæÞËé I¾ÚßÀMVÛÁé; ÒPM¥Û÷ۥé: f ÑÚßÁæÞM¥Úà ·Û¶ß; ÌÅÛMVé 28 Oæ^æ`¥æ¾Úß ®Ú¥ÚOÚVÚ×Ú É}ÚÁÚzæ... : ÉMVé OÚÈÚáÛM. ÁÚ}Û-OÚÁé ÒMVé; *«ÚVÚÁé : OÚ. ÁÛeæÞËé OÛƾÚáÛ; 34 ºÛÁÚ}Ú¥Ú @}ÚÀM}Ú ÔÚ×æ¾Úß ²ÞÅéu AÉß%... }æÞeé®Úâ´Áé : Åæ.OÚ. ÑæàÞM¸mé YæàÞËé; ~ÁÚßÈÚ«ÚM}Ú ®Úâ´ÁÚÈÚáé : OÚßÈÚáÛ OÚÃÈÚßÈÛ¥Ú ÅæÞR«ÚVÚ×Úß ¨Ú«ÛÀ ÑÚ«ÚÅé Oæ; D¥ÚÈÚáé®Úâ´Áé: OÚ. G«éG«é eæàÞÏ; ÉËÛR®ÚloyM: 35 ÑæÞ«Û OÛÈÚß«Ú ¸ÄßÇ OÚÈÚáÛM. Òf ÁÛdß. OÚ«Ú-sÚ ÈÚß}Úß¡ B}ÚÁæ 12 ºÛÎæVÚ×Û¥Ú BMWÇÞÎé, @ÑÛÓÉß, ·æMVÛÆ, VÚßSÛ%Æ, ÕM¦, ÈÚßľÚáÛ×ÚM, ÈÚßÁÛq, J¾ÚáÛ, ®ÚMeÛ¸, }ÚÉß×Úß, }æÄßVÚß ÈÚß}Úß¡ D¥Úß% ÉËæÞÎÚ ÈÚßOÚQØVæ -~ÃËÚàÅé JÄM¯OéÓ ÈÚß}Úß¡ 22 ºÛÎæVÚ×ÚÆÇ ®ÚÃOÚlÈÛVÚß~¡ÁÚßÈÚ ÑÚËÚÑÚ¡ð ®ÚsæVÚ×Ú HOæçOÚ ®Ú~ÃOæ. ®ÛÁÛ®æÇfOé VæÞÈÚáéÓ BÆÇVæ ºæÞnOæàt http://samachar.nic.in editorial:edit-ss@nic.in visit us : htpp://sainiksamachar.nic.in ^ÚM¥Û ÉÈÚÁÚ : ÈÛÏ%OÚ B«éÅÛÀMsé(At%«ÚÂ) ÁÚà. 100.00, KÈÚÁé ÒÞÑé (ÈÛ¾Úßß @M^æ)ÁÚà.450.00,¾ÚáÛ¿ß~ (ÈÛÏ%OÚ) ÁÚà.20.00, (ÑæÞ«Û Ò¶¹M¦VÚ×Ú ÈÚß}Úß¡ ¬ÈÚä}Ú¡ Ñæç¬OÚÁÚ @ÈÚÄM¸}ÚÂVæ ÈÚáÛ}ÚÃ) ¥Ú¾ÚßÉlßo ¬ÈÚß½ ^ÚM¥Û ÔÚyÈÚ«Úß- ¸f«æÑé ÈæßÞ«æÞdÁéVæ OÚ×ÚßÕÒOæàt. ÈÚ߬¾ÚáÛsÚ%Áé, I¯K ÈÚß}Úß¡ ·ÛÀMOé sÛÃ=±éoVÚ×Ú«Úß- GtlÁé B«é _Þ±é, Ñæç¬Oé ÑÚÈÚáÛ^ÛÁé, «ÚÈÚ¥æÔÚÆ ÔæÑÚÁÚÆÇ ÑÚM¥Û¾Úß ÈÚáÛsÚ·æÞOÚß. GÄÇ ^ÚM¥Û¥ÛÁÚÁÚß }ÚÈÚß½ ÑÚ·éPîÚÍ«é «ÚM¶Áé }Ú®Ú°¥æÞ ¶Áæ¾Úß·æÞOÚß. ÈÚßßR®Úâ´l¥ÚÆÇ : 2018«æÞ H¯ÃÅé 12 ÁÚM¥Úß }ÚÉß×Úß«Ût«Ú ÈÚßÔ۶ƮÚâ´ÁÚÈÚáé«ÚÆÇ H®Ú%tÒ¥Ú§ t±æOéÓ®æãÞ 2018ÁÚ D¥Û[l«Û 3 ÑÚÈÚáÛÁÚMºÚ¥ÚÆÇ ÈÚáÛ}Ú«ÛsÚß~¡ÁÚßÈÚ ®Úè۬ «ÚÁæÞM¥Úà ÈæàÞ¦.
   1   2   3   4   5   6   7   8