Page 3 - Sainik 16-31 July Kannada
P. 3
COVER Ist C ÑÚM_Oæ¾ÚßÆÇ Ñæç¬Oé ÑÚÈÚáÛ^ÛÁé BIRTH ANNIVERSARY CELEBRATIONS ¶VæX ¬ÈÚß½ ÈÚáèÄÀ ÑÚM®Úâ´l 29 ÑÚM_Oæ 14 I¥Úß ÁÚà®Û¿ßVÚ×Úß «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ÁÚß ºÛÁÚ}ÚOæQ ºæÞn 16 - 31 dßÅæç 2018 4 ÈÚ©%}Ú ÑÚÄÔæ 1909ÁÚ d«ÚÈÚ 2 ÁÚM¥Úß ®ÛÃÁÚMºÚVæàMsÚ C ÑÚM_Oæ¾ÚßÆÇ VÚ×Ú«Úß- OÚ×ÚßÕÒ ±èf @OÛ¹Áé«Ú ÔæàÑÚ ÁÚà®Ú¥Ú ®Ú~ÃOæ. ÑÚM®Úâ´l : 29 ÑÚM_Oæ : 14 «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ÁÚß ºÛÁÚ}ÚOæQ ºæÞn OæàsÚÄß 4 25 AËÛsÚ - 9 ËÛÃÈÚy, 1940 (ËÚOÚ) 1909ÁÚ d«ÚÈÚ 2 ÁÚM¥Úß ®ÛÃÁÚMºÚVæàMsÚ K¥ÚßVÚÁÚÆÇ É«ÚM~ ±èf @OÛ¹Áé«Ú ÔæàÑÚ ÁÚà®Ú¥Ú ®Ú~ÃOæ. 16 - 31 dßÅæç 2018 ÑÚM®Úâ´l : 29 ÑÚM_Oæ : 14 ºÛÁÚ}Ú ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú ÁÚOÚÐzÛ SÛ}æ¾Úß ÈÚ~¿ßM¥Ú ®ÚÃ~ 15 ¦«ÚVÚØVæàÈæß½ 25 AËÛsÚ - 9 ËÛÃÈÚy, 1940 (ËÚOÚ) Ñæç¬OÚ ÑÚÈÚáÛ^ÛÁÚ ®ÚÃOÚlVæà×ÚßÙ~¡¥æ. B¥Úß ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú ÁÚOÚÐzÛ ¬Þ~¾Úß«Úß- 16 - 31 dßÅæç 2018 @}ÚßÀ}Ú¡ÈÚß ÑÛ¨Ú«æVæç¥Ú ÈÚáÛf G«éÒÒ Oæsæmé ÈÚÀOÚ¡®ÚtÑÚßÈÚ @MVÚÈÛVÚ·æÞOæM¥æÞ¬ÄÇ. ÅæÞR«ÚVÚ×ÚÆÇ«Ú @»®ÛþÚßVÚ×Úß COVER Ist ºÛÁÚ}Ú ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú ÁÚOÚÐzÛ SÛ}æ¾Úß ÈÚ~¿ßM¥Ú ®ÚÃ~ 15 ¦«ÚVÚØVæàÈæß½ ÅæÞROÚÁÚ¥æ§Þ ÔæàÁÚ}Úß ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú§ÄÇ. Ñæç¬OÚ ÑÚÈÚáÛ^ÛÁÚ ®ÚÃOÚlVæà×ÚßÙ~¡¥æ. B¥Úß ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú ÁÚOÚÐzÛ ¬Þ~¾Úß«Úß- ÑÚM®Û¥ÚPÞ¾Úß ÈÚÀOÚ¡®ÚtÑÚßÈÚ @MVÚÈÛVÚ·æÞOæM¥æÞ¬ÄÇ. ÅæÞR«ÚVÚ×ÚÆÇ«Ú @»®ÛþÚßVÚ×Úß ÅæÞROÚÁÚ¥æ§Þ ÔæàÁÚ}Úß ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú§ÄÇ. ÔÚÒ¶ßÁé ÁæÔÚÈÚáÛ«é ®ÚÃ¨Û«Ú ÑÚM®Û¥ÚOÚ ÑÚM®Û¥ÚPÞ¾Úß ÕÈÚáÛ ¥ÛÑéVæ @»«ÚM¨Ú«æVÚ×Úß Õ¾Úß ÑÚM®Û¥ÚOÚ ÁÚ߸ n ËÚÈÚáÛ% ÔÚÒ¶ßÁé ÁæÔÚÈÚáÛ«é ®ÚÃ¨Û«Ú ÑÚM®Û¥ÚOÚ ÑÚM®Û¥ÚOÚ BËÛ«é RßËæàÃÞ Õ¾Úß ÑÚM®Û¥ÚOÚ ÁÚ߸ n ËÚÈÚáÛ% D®Ú ÑÚM®Û¥ÚOÚ ÑÚß.ÈæßÞ. OæÒ ÑÛÔÚß ÑÚM®Û¥ÚOÚ BËÛ«é RßËæàÃÞ ÑÚÔÚOÛÁÚ D®Ú ÑÚM®Û¥ÚOÚ ÑÚß.ÈæßÞ. OæÒ ÑÛÔÚß OÚß«ÛÅé OÚßÈÚáÛÁé ÑÚÔÚOÛÁÚ ÁÛeé®ÛÅé ¸f«æÑé ÈæàÞ«æàÞdÁé OÚß«ÛÅé OÚßÈÚáÛÁé ¸f«æÑé ÈæàÞ«æàÞdÁé ÁÛeé®ÛÅé ÑÚM®Û¥ÚPÞ¾Úß OÚaæÞ ÑÚM®Û¥ÚPÞ¾Úß OÚaæÞ GÅé-1 ·ÛÇOé, ^Ú^é% ÁæàÞsé, «ÚÈÚ¥æÔÚÆ-110011 GÅé-1 ·ÛÇOé, ^Ú^é% ÁæàÞsé, «ÚÈÚ¥æÔÚÆ-110011 17«æÞ ÁÛÏoñÞ¾Úß OÚsÚÄ }Ú®ÚÑÚzæ ÒMÔÚ ÈÚß}Úß¡ 7 ¥ÚàÁÚÈÛ{ : 23092768, ±ÛÀOéÓ: 23094668 ¥ÚàÁÚÈÛ{ : 23092768, ±ÛÀOéÓ: 23094668 17«æÞ ÁÛÏoñÞ¾Úß OÚsÚÄ }Ú®ÚÑÚzæ 5 «èËæÞÁÛ «èËæÞÁÛ ÒMÔÚ ÈÚß}Úß¡ 7 «èËæÞÁÛ ÁÚOÚÐOÚÁÚ «æ«Ú®Úâ´ ÈÚß}Úß¡®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ·æàÞsé%... Ñæç¬Oé ÑÚÈÚáÛ^ÛÁé COVER IInd TOP ®ÚÃOÛËÚOÚÁÚß ÈÚß}Úß¡®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ·æàÞsé%... «èËæÞÁÛ 5 ÁÚOÚÐOÚÁÚ «æ«Ú®Úâ´ ®ÚÃOÛËÚOÚÁÚß GMGÑé GÑéAÁé ÁÛdËæÞRÁé, @©OÚä}Ú ÈÚOÛ¡ÁÚ , GMJt ¶VæX ¬ÈÚß½ ÈÚáèÄÀ ÑÚM®Úâ´l 29 ÑÚM_Oæ 14 I¥Úß ÁÚà®Û¿ßVÚ×Úß GMGÑé GÑéAÁé ÁÛdËæÞRÁé, @©OÚä}Ú ÈÚOÛ¡ÁÚ , GMJt «Úß0VéÑÛMVéÅæM·Û GJ, @²Ò¾æßÞnMVé Gtf (GM & Ò) 16 - 31 dßÅæç 2018 «Úß0VéÑÛMVéÅæM·Û GJ, @²Ò¾æßÞnMVé Gtf (GM & Ò) ÑÛÈÚ%d¬OÚ ÑÚM®ÚOÚ% ¬¥æÞ%ËÚ«ÛľÚß, Ñè}é ·ÛÇOé, ÈÚ©%}Ú ÑÚÄÔæ ÁÚOÚÐzÛ ÈÚßM}ÛÃľÚß, «ÚÈÚ¥æÔÚÆ-110011 2018«æÞ dà«é 18 ÂM¥Ú 30ÁÚ ÈÚÁæVæ ¾ÚßßG«é ®ÚÃ~¬©VÚ×Úß ºÛÁÚ}ÚOæQ ºæÞn ¬Þt¥Û§Áæ. «ÚÈÚ¥æÔÚƾÚß Ñè}é·ÛÇOé«ÚÆÇ ÑæÞ«Û ÈÚßßRÀÑÚ¤ ÑÛÈÚ%d¬OÚ ÑÚM®ÚOÚ% ¬¥æÞ%ËÚ«ÛľÚß, Ñè}é ·ÛÇOé, VÚ×Ú«Úß- OÚ×ÚßÕÒ ÁÚOÚÐzÛ ÈÚßM}ÛÃľÚß, «ÚÈÚ¥æÔÚÆ-110011 d. ¸¯«é ÁÛÈÚ}é eæà}æ ^Ú_%ÑÚß~¡ÁÚßÈÚ ¾ÚßßG«é t¯OæJ, @MsÚÁé ÑæOæÃÞl d«ÚÁÚÅé, fÞ«é ¯Áæà ÅÛÀOæàÃÞ¿ßOéÓ «æÞ}Úä}ÚÊ¥Ú «ÚÈÚß½ ·Û~½Þ¥ÛÁÚÁÚß OæàsÚÄß ¾ÚßßG«é ËÛM~®ÛÄ«Û ®ÚÃ~¬©VÚ×Úß. ¥æÚÔÚÆ: OÚ. @ÈÚß«é A«ÚM¥é, OÛÀ. tOæ ËÚÈÚáÛ%, ÉMVé OÚÈÚáÛM. @«Úß®ÚÈÚáé «ÚÈÚß½ ·Û~½Þ¥ÛÁÚÁÚß ¦ÈÛÀ«ÚßÓ OÚßÈÚáÛÁé, ·ÛÀ«Úf%, ÈÚß«æàÞeé }ÚßÆ, «ÚM¯·è ÈÚß«éÈæßç, K¥ÚßVÚÁÚÆÇ É«ÚM~ ¥æÚÔÚÆ: OÚ. @ÈÚß«é A«ÚM¥é, OÛÀ. tOæ ËÚÈÚáÛ%, ÉMVé OÚÈÚáÛM. @«Úß®ÚÈÚáé ±æ³ãÞmæàÞ GtlÁé : Oæ ÁÚÈæßÞËé ; @ÔÚÈÚß½¥Û·Û¥é : Åæ.OÚ. ÈÚ߬Ëé KeÛ; @ÄÔÛ·Û¥é: ÉMVé OÚÈÚáÛM. @ÁÚÉM¥é Ò«ÚÖ; ·æMVÚ×ÚàÁÚß: ·ÛÀ«Úf%, ÈÚß«æàÞeé }ÚßÆ, «ÚM¯·è ÈÚß«éÈæßç, ¦ÈÛÀ«ÚßÓ OÚßÈÚáÛÁé, 6 D~¡Þy%}Û ®æÁæsé... n.ÎÚyß½VÚÈÚáé; aÚMtÞYÚsé : @¬Åé VèÁé; ^æ«æ->ç: n.ÎÚyß½VÚÈÚáé; D«Ú-}Ú ÈÚßlo¥Ú ^æç¬ÞÑé ±æ³ãÞmæàÞ GtlÁé : Oæ ÁÚÈæßÞËé ; @ÔÚÈÚß½¥Û·Û¥é : Åæ.OÚ. ÈÚ߬Ëé 8 BMsé·ÛÀmé-1 ÈæßsÚÅé ®æÁæsé ÉßÆl ®ÚÃ~¬©VÚ×Úß... 11 VÛM©Þ«ÚVÚÁé : ÉMVé OÚÈÚáÛM. @»ËæÞOé ÈÚáÛnÈÚß«é; VèÔÛ~: Åæ.OÚ. ¯ KeÛ; @ÄÔÛ·Û¥é: ÉMVé OÚÈÚáÛM. @ÁÚÉM¥é Ò«ÚÖ; ·æMVÚ×ÚàÁÚß: 10 GMJ¸Ò ÑæÁéÈæàÞ¬¾ÚßÅé ®æÁæsé 6 @}ÚßÀ}Ú¡ÈÚß ÑÛ¨Ú«æVæç¥Ú ÈÚáÛf G«éÒÒ Oæsæmé n.ÎÚyß½VÚÈÚáé; aÚMtÞYÚsé : @¬Åé VèÁé; ^æ«æ->ç: n.ÎÚyß½VÚÈÚáé; 12 eÛÄÔÚØÙ ÈÛ¾Úßß«æÅæ¾ÚßÆÇ... D«Ú-}Ú ÈÚßlo¥Ú ^æç¬ÞÑé 11 SæàMVÛÑæç; BM±ÛÅé : Åæ.OÚ. GM ÈæçÎÚ|ÈÚ; dÈÚßß½: Åæ.OÚ. ¥æÞÈæÞM¥ÚÁé D~¡Þy%}Û ®æÁæsé... A«ÚM¥é; dÄM¨ÚÁé: @¬Åé VèÁé; eæç®Úâ´Áé: Åæ.OÚ. ÈÚ߬Ëé KeÛ; Oæà_`: 8 COVER IInd BOTTOM 15 BMsé·ÛÀmé-1 ÈæßsÚÅé ®æÁæsé ÑæàÞÅæàÞ ÑæçPÇMVé @»¾ÚáÛ«Ú... OÚÈÚáÛM. *¨ÚÁé ÈÛ¾ÚßÁé; OæàÞÕÈÚáÛ: OÚ. ^ÚÁÚzé fÞ}é OÚ«ÚÊÁé; VÛM©Þ«ÚVÚÁé : ÉMVé OÚÈÚáÛM. @»ËæÞOé ÈÚáÛnÈÚß«é; VèÔÛ~: Åæ.OÚ. ¯ 10 GMJ¸Ò ÑæÁéÈæàÞ¬¾ÚßÅé ®æÁæsé OæàÄQ}Û¡: ÉMVé OÚÈÚáÛM. GÑéGÑé ¸t%; ¦®Û¬}Û ¨ÚÁé; ÄOæà-Þ : SæàMVÛÑæç; BM±ÛÅé : Åæ.OÚ. GM ÈæçÎÚ|ÈÚ; dÈÚßß½: Åæ.OÚ. ¥æÞÈæÞM¥ÚÁé 19 VæàÞÄu«é VæàÇÞ·é ÁæÞÑé 2018 ÉßÆl ®ÚÃ~¬©VÚ×Úß... 22 12 OÚßÈÚáÛ VÚW% ÈÚáÛÆOé Ò«ÚÖ ; ÈÚßßM¶¿ß: OÚÈÚáÛM.ÈæßÔÚßÅé ÈÚáÛÉßOé; ÑÚÁæàÞÈÚÁÚ ÁÚOÚÐzæVæ @»¾ÚáÛ«Ú... eÛÄÔÚØÙ ÈÛ¾Úßß«æÅæ¾ÚßÆÇ... ÕÈÚáÛ ¥ÛÑéVæ @»«ÚM¨Ú«æVÚ×Úß A«ÚM¥é; dÄM¨ÚÁé: @¬Åé VèÁé; eæç®Úâ´Áé: Åæ.OÚ. ÈÚ߬Ëé KeÛ; Oæà_`: 24 ¶ÔÚßÈÚßßR ÑæçÆMVé aÛM¯¾Úß«éÌ®é... «ÛVé®Úâ´Áé : VÚàÃ.OÛÀ. ¸¸ ®ÛMsæ; ®ÛÄÈÚáé: ÉMVé OÚÈÚáÛM. GAÁé 15 ÑæàÞÅæàÞ ÑæçPÇMVé @»¾ÚáÛ«Ú... OÚÈÚáÛM. *¨ÚÁé ÈÛ¾ÚßÁé; OæàÞÕÈÚáÛ: OÚ. ^ÚÁÚzé fÞ}é OÚ«ÚÊÁé; 28 WÂ; ®Úâ´zæ: ÈÚßÔæÞËé I¾ÚßÀMVÛÁé; ÒPM¥Û÷ۥé: f ÑÚßÁæÞM¥Úà ·Û¶ß; @OÛsæÉßOé ÑÛ¨ÚOÚÁÚß... 19 VæàÞÄu«é VæàÇÞ·é ÁæÞÑé 2018 ÌÅÛMVé : ÉMVé OÚÈÚáÛM. ÁÚ}Û-OÚÁé ÒMVé; *«ÚVÚÁé : OÚ. ÁÛeæÞËé 2018«æÞ dßÅæç 12ÁÚM¥Úß «ÚÈÚ¥æÔÚƾÚß Ñè}é·ÛÇOé«ÚÆÇ ºÛÁÚ~Þ¾Úß ÑæÞ«æ ÈÚß}Úß¡ ÑæoÞmé ·ÛÀMOé A±é BMt¾ÚáÛ «ÚsÚßÈæ t±æ«éÓ OæàÄQ}Û¡: ÉMVé OÚÈÚáÛM. GÑéGÑé ¸t%; ¦®Û¬}Û ¨ÚÁé; ÄOæà-Þ : 31 G«éÒÒ ·ÛÄOÚÁÚ ÑÛÔÚÑÚ¾ÚáÛ}æÃ... OÛƾÚáÛ; }æÞeé®Úâ´Áé : Åæ.OÚ. ÔÚÎÚ%ÈÚ¨Ú%«æ ®ÛMsæ; ~ÁÚßÈÚ«ÚM}Ú ®Úâ´ÁÚÈÚáé 22ÑæàÞÅÛÁé ®ÛÇMmé... ÈæÞ}Ú«Ú ®ÛÀOæÞeé ¶VæX ÑÚÔÚÈÚß}Ú¥Ú ®Ú}ÚÃOæQ ÑÚÕÈÚáÛtÁÚßÈÚâ´¥Úß. OÚßÈÚáÛ VÚW% ÈÚáÛÆOé Ò«ÚÖ ; ÈÚßßM¶¿ß: OÚÈÚáÛM.ÈæßÔÚßÅé ÈÚáÛÉßOé; 33 Èæà¥ÚÄ ¥æàsÚu ÑÚÁæàÞÈÚÁÚ ÁÚOÚÐzæVæ @»¾ÚáÛ«Ú... : OÚßÈÚáÛ ¨Ú«ÛÀ ÑÚ«ÚÅé Oæ; D¥ÚÈÚáé®Úâ´Áé: OÚ. G«éG«é eæàÞÏ; 24 «ÛVé®Úâ´Áé : VÚàÃ.OÛÀ. ¸¸ ®ÛMsæ; ®ÛÄÈÚáé: ÉMVé OÚÈÚáÛM. GAÁé 34 OÚsÚÄ ¾ÚßߥڪOæÐÞ}ÚÃ¥Ú ÑæMlÁé ... ¶ÔÚßÈÚßßR ÑæçÆMVé aÛM¯¾Úß«éÌ®é... ÉËÛR®ÚloyM: OÛÀ. Òf ÁÛdß. 28 WÂ; ®Úâ´zæ: ÈÚßÔæÞËé I¾ÚßÀMVÛÁé; ÒPM¥Û÷ۥé: f ÑÚßÁæÞM¥Úà ·Û¶ß; OÚÃÈÚßÈÛ¥Ú ÅæÞR«ÚVÚ×Úß @OÛsæÉßOé ÑÛ¨ÚOÚÁÚß... 31 ÌÅÛMVé : ÉMVé OÚÈÚáÛM. ÁÚ}Û-OÚÁé ÒMVé; *«ÚVÚÁé : OÚ. ÁÛeæÞËé 35 ÑæÞ«Û OÛÈÚß«Ú ¸ÄßÇ OÚ«Ú-sÚ ÈÚß}Úß¡ B}ÚÁæ 12 ºÛÎæVÚ×Û¥Ú BMWÇÞÎé, @ÑÛÓÉß, ·æMVÛÆ, VÚßSÛ%Æ, G«éÒÒ ·ÛÄOÚÁÚ ÑÛÔÚÑÚ¾ÚáÛ}æÃ... ÕM¦, ÈÚßľÚáÛ×ÚM, ÈÚßÁÛq, J¾ÚáÛ, ®ÚMeÛ¸, }ÚÉß×Úß, }æÄßVÚß ÈÚß}Úß¡ D¥Úß% OÛƾÚáÛ; }æÞeé®Úâ´Áé : Åæ.OÚ. ÔÚÎÚ%ÈÚ¨Ú%«æ ®ÛMsæ; ~ÁÚßÈÚ«ÚM}Ú ®Úâ´ÁÚÈÚáé 33 Èæà¥ÚÄ ¥æàsÚu ÑæàÞÅÛÁé ®ÛÇMmé... ºÛÎæVÚ×ÚÆÇ ®ÚÃOÚlÈÛVÚß~¡ÁÚßÈÚ ÑÚËÚÑÚ¡ð ®ÚsæVÚ×Ú HOæçOÚ ®Ú~ÃOæ. COVER IInd TOP : OÚßÈÚáÛ ¨Ú«ÛÀ ÑÚ«ÚÅé Oæ; D¥ÚÈÚáé®Úâ´Áé: OÚ. G«éG«é eæàÞÏ; }ÚÅé Ì®é ÁæÞÑé-2018ÁÚÆÇ IG«éGÑé }ÚÁÚMW{ 16 34 OÚsÚÄ ¾ÚßߥڪOæÐÞ}ÚÃ¥Ú ÑæMlÁé ... ÉËÛR®ÚloyM: OÛÀ. Òf ÁÛdß.ºæÞnOæàt BÆÇVæ http://samachar.nic.in OÚÃÈÚßÈÛ¥Ú ÅæÞR«ÚVÚ×Úß editorial:edit-ss@nic.in 35 ÑæÞ«Û OÛÈÚß«Ú ¸ÄßÇ OÚ«Ú-sÚ ÈÚß}Úß¡ B}ÚÁæ 12 ºÛÎæVÚ×Û¥Ú BMWÇÞÎé, @ÑÛÓÉß, ·æMVÛÆ, VÚßSÛ%Æ, visit us : htpp://sainiksamachar.nic.in COVER IVth BOTTOM ÕM¦, ÈÚßľÚáÛ×ÚM, ÈÚßÁÛq, J¾ÚáÛ, ®ÚMeÛ¸, }ÚÉß×Úß, }æÄßVÚß ÈÚß}Úß¡ D¥Úß% 2018«æÞ dà«é 18 ÂM¥Ú 30ÁÚ ÈÚÁæVæ ¾ÚßßG«é ®ÚÃ~¬©VÚ×Úß ºÛÁÚ}ÚOæQ ºæÞn ¬Þt¥Û§Áæ. «ÚÈÚ¥æÔÚƾÚß Ñè}é·ÛÇOé«ÚÆÇ ÑæÞ«Û ÈÚßßRÀÑÚ¤ ^ÚM¥Û ÉÈÚÁÚ : ÈÛÏ%OÚ B«éÅÛÀMsé(At%«ÚÂ) ÁÚà. 100.00, KÈÚÁé ÒÞÑé (ÈÛ¾Úßß @M^æ)ÁÚà.450.00,¾ÚáÛ¿ß~ (ÈÛÏ%OÚ) ÁÚà.20.00, (ÑæÞ«Û d. ¸¯«é ÁÛÈÚ}é eæà}æ ^Ú_%ÑÚß~¡ÁÚßÈÚ ¾ÚßßG«é t¯OæJ, @MsÚÁé ÑæOæÃÞl d«ÚÁÚÅé, fÞ«é ¯Áæà ÅÛÀOæàÃÞ¿ßOéÓ «æÞ}Úä}ÚÊ¥Ú ºÛÎæVÚ×ÚÆÇ ®ÚÃOÚlÈÛVÚß~¡ÁÚßÈÚ ÑÚËÚÑÚ¡ð ®ÚsæVÚ×Ú HOæçOÚ ®Ú~ÃOæ. }ÚÅé Ì®é ÁæÞÑé-2018ÁÚÆÇ IG«éGÑé }ÚÁÚMW{ 16 Ò¶¹M¦VÚ×Ú ÈÚß}Úß¡ ¬ÈÚä}Ú¡ Ñæç¬OÚÁÚ @ÈÚÄM¸}ÚÂVæ ÈÚáÛ}ÚÃ) ¾ÚßßG«é ËÛM~®ÛÄ«Û ®ÚÃ~¬©VÚ×Úß. ¥Ú¾ÚßÉlßo ¬ÈÚß½ ^ÚM¥Û ÔÚyÈÚ«Úß- ¸f«æÑé ÈæßÞ«æÞdÁéVæ OÚ×ÚßÕÒOæàt. BÆÇVæ ºæÞnOæàt ÈÚ߬¾ÚáÛsÚ%Áé, I¯K ÈÚß}Úß¡ ·ÛÀMOé sÛÃ=±éoVÚ×Ú«Úß- GtlÁé B«é _Þ±é, Ñæç¬Oé ÑÚÈÚáÛ^ÛÁé, «ÚÈÚ¥æÔÚÆ ÔæÑÚÁÚÆÇ ÑÚM¥Û¾Úß ÈÚáÛsÚ·æÞOÚß. GÄÇ ^ÚM¥Û¥ÛÁÚÁÚß http://samachar.nic.in 2018«æÞ dà«é 29 ÁÚM¥Úß «ÚÈÚ¥æÔÚƾÚßÆÇ dÈÚßß½ OÛ̽ÞÁÚ¥Ú É¥ÛÀ£%VÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ ÌOÚÐOÚÁÚ eæà}æ ÑæÞ«Û ÈÚßßRÀÑÚ¤ d. ¸¯«é ÁÛÈÚ}é }ÚÈÚß½ ÑÚ·éPîÚÍ«é «ÚM¶Áé }Ú®Ú°¥æÞ ¶Áæ¾Úß·æÞOÚß. editorial:edit-ss@nic.in ÈÚßßR®Úâ´l¥ÚÆÇ : 2018«æÞ dßÅæç 12 ÁÚM¥Úß ±æç«éÅÛÀMsé«Ú }ÛM®æÁæ¾ÚßÆÇ visit us : htpp://sainiksamachar.nic.in «Úsæ¥Ú 20 ÈÚÎÚ%¥æà×ÚW«Ú @¢æ´´ÇnOéÓ P¾ÚßÁÚ ÉËÚÊ aÛM¯¾Úß«éÌ®é«ÚÆÇ ^ÚM¥Û ÉÈÚÁÚ : ÈÛÏ%OÚ B«éÅÛÀMsé(At%«ÚÂ) ÁÚà. 100.00, KÈÚÁé ÒÞÑé 16-31 dßÅæç 2018 Ñæç¬Oé ÑÚÈÚáÛ^ÛÁé 43 (ÈÛ¾Úßß @M^æ)ÁÚà.450.00,¾ÚáÛ¿ß~ (ÈÛÏ%OÚ) ÁÚà.20.00, (ÑæÞ«Û ÈÚßÕ×æ¾ÚßÁÚ 400ÉßÞ. ±æç«ÚÅé«ÚÆÇ d¾ÚßVÚØÒ¥Ú ÈÚáÛf G«éÒÒ Oæsæmé ÕÈÚáÛ ¥ÛÑé BtÞÁÛÎÚoñÈæÞ VÚÉ%ÑÚßÈÚM}æ ÈÚáÛt¥Û§Áæ. COVER IInd BOTTOM For more details visit our website: Ò¶¹M¦VÚ×Ú ÈÚß}Úß¡ ¬ÈÚä}Ú¡ Ñæç¬OÚÁÚ @ÈÚÄM¸}ÚÂVæ ÈÚáÛ}ÚÃ) ¥Ú¾ÚßÉlßo ¬ÈÚß½ ^ÚM¥Û ÔÚyÈÚ«Úß- ¸f«æÑé ÈæßÞ«æÞdÁéVæ OÚ×ÚßÕÒOæàt. http://sainiksamachar.nic.in ÈÚ߬¾ÚáÛsÚ%Áé, I¯K ÈÚß}Úß¡ ·ÛÀMOé sÛÃ=±éoVÚ×Ú«Úß- GtlÁé B«é _Þ±é, Follow us on: Ñæç¬Oé ÑÚÈÚáÛ^ÛÁé, «ÚÈÚ¥æÔÚÆ ÔæÑÚÁÚÆÇ ÑÚM¥Û¾Úß ÈÚáÛsÚ·æÞOÚß. GÄÇ ^ÚM¥Û¥ÛÁÚÁÚß }ÚÈÚß½ ÑÚ·éPîÚÍ«é «ÚM¶Áé }Ú®Ú°¥æÞ ¶Áæ¾Úß·æÞOÚß. www.facebook.com/DefenceMinIndia 2018«æÞ dßÅæç 12ÁÚM¥Úß «ÚÈÚ¥æÔÚƾÚß Ñè}é·ÛÇOé«ÚÆÇ ºÛÁÚ~Þ¾Úß ÑæÞ«æ ÈÚß}Úß¡ ÑæoÞmé ·ÛÀMOé A±é BMt¾ÚáÛ «ÚsÚßÈæ t±æ«éÓ ÈÚßßR®Úâ´l¥ÚÆÇ : 2018«æÞ dßÅæç 12 ÁÚM¥Úß ±æç«éÅÛÀMsé«Ú }ÛM®æÁæ¾ÚßÆÇ https://twitter.com/spokespersonMoD ÈæÞ}Ú«Ú ®ÛÀOæÞeé ¶VæX ÑÚÔÚÈÚß}Ú¥Ú ®Ú}ÚÃOæQ ÑÚÕÈÚáÛtÁÚßÈÚâ´¥Úß. «Úsæ¥Ú 20 ÈÚÎÚ%¥æà×ÚW«Ú @¢æ´´ÇnOéÓ P¾ÚßÁÚ ÉËÚÊ aÛM¯¾Úß«éÌ®é«ÚÆÇ ÈÚßÕ×æ¾ÚßÁÚ 400ÉßÞ. ±æç«ÚÅé«ÚÆÇ d¾ÚßVÚØÒ¥Ú ÈÚáÛf G«éÒÒ Oæsæmé https://www.instagram.com/prodefense/ ÕÈÚáÛ ¥ÛÑé BtÞÁÛÎÚoñÈæÞ VÚÉ%ÑÚßÈÚM}æ ÈÚáÛt¥Û§Áæ. COVER IVth BOTTOM 2018«æÞ dà«é 29 ÁÚM¥Úß «ÚÈÚ¥æÔÚƾÚßÆÇ dÈÚßß½ OÛ̽ÞÁÚ¥Ú É¥ÛÀ£%VÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ ÌOÚÐOÚÁÚ eæà}æ ÑæÞ«Û ÈÚßßRÀÑÚ¤ d. ¸¯«é ÁÛÈÚ}é 16-31 dßÅæç 2018 Ñæç¬Oé ÑÚÈÚáÛ^ÛÁé 43
   1   2   3   4   5   6   7   8