Page 4 - Sainik 16-31 July Kannada
P. 4
17«æÞ ÁÛÏoñÞ¾Úß ÈÚáÛÂmæçÈÚáé }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ·æàÞsé% ÑÚÈÚáÛÈæÞËÚÁÛÏoñÞ¾Úß ÈÚáÛÂmæçÈÚáé }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ·æàÞsé% ÑÚÈÚáÛÈæÞËÚ «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ÁÚß ºÛÁÚ}ÚOæQ ºæÞn«æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ÁÚß ºÛÁÚ}ÚOæQ ºæÞn 17«æÞ «æçfÞ¾Úß«é 2018«æÞ dßÅæç 5 ÁÚM¥Úß «ÚÈÚ¥æÔÚƾÚßÆÇ ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØdßÅæç 5 ÁÚM¥Úß «ÚÈÚ¥æÔÚƾÚßÆÇ ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ 2018«æÞ dßÅæç 16 ÂM¥Ú 19ÁÚÈÚÁæVæ ÈÚßàÁÚߦ«ÚVÚ×Ú OÛÄdßÅæç 16 ÂM¥Ú 19ÁÚÈÚÁæVæ ÈÚßàÁÚߦ«ÚVÚ×Ú OÛÄ 2018«æÞ 2018«æÞ ®Úsæ «æçfÞ¾Úß«é «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ ÈæçÑé @t½ÁÚÅé B·æàÞOé BmæÞ«æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ ÈæçÑé @t½ÁÚÅé B·æàÞOé BmæÞ ®Úsæ 17«æÞ ÁÛÏoñÞ¾Úß ÈÚáÛÂmæçÈÚáé }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ17«æÞ ÁÛÏoñÞ¾Úß ÈÚáÛÂmæçÈÚáé }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ·æàÞsé% (G«éGMGÑé&AÁé¸)ÑÚÈÚáÛÈæÞËÚ H®Ú%tÒ}Úß¡.&AÁé¸)ÑÚÈÚáÛÈæÞËÚ H®Ú%tÒ}Úß¡. GÈæÞ GÈæÞ B·ÛÑé 4 ÈÚßM¦ «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ®ÚÃ~¬©VÚ×æàM¦VæB·ÛÑé 4 ÈÚßM¦ «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ®ÚÃ~¬©VÚ×æàM¦Væ ·æàÞsé% (G«éGMGÑé G«éGMGÑé ºÛÁÚ}ÚOæQ ºæÞn ¬Þt¥ÚÁÚß. ºÛÁÚ}Ú ÈÚß}Úß¡ «æçfÞ¾ÚáÛ «ÚsÚßÉ«ÚºæÞn ¬Þt¥ÚÁÚß. ºÛÁÚ}Ú ÈÚß}Úß¡ «æçfÞ¾ÚáÛ «ÚsÚßÉ«Ú G«éGMGÑé&AÁét aæÞÁéÈæß«é ÈÚß}Úß¡ ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ ®Úsæ&AÁét aæÞÁéÈæß«é ÈÚß}Úß¡ ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ ®Úsæ ºÛÁÚ}ÚOæQ ÈÚßÔÛ ¦Ê®ÚPÐÞ¾Úß ÈÚßÔÛ ¬¥æ%ÞËÚOÚ Åæ.d. ÁÛeæÞM¥Úà ÒMVé C ÑÚÈÚáÛÁÚMºÚ¥Ú ÈÚßßRÀ¬¥æ%ÞËÚOÚ Åæ.d. ÁÛeæÞM¥Úà ÒMVé C ÑÚÈÚáÛÁÚMºÚ¥Ú ÈÚßßRÀ ¦Ê®ÚPÐÞ¾Úß «æÞÈÚÅé ÑÚÔÚOÛÁÚÈÚ«Úß- ¶ÄÈÚ¨Ú%«æVæàØÑÚÄß eæà}æVæ«æÞÈÚÅé ÑÚÔÚOÛÁÚÈÚ«Úß- ¶ÄÈÚ¨Ú%«æVæàØÑÚÄß eæà}æVæ @~£¾ÚáÛW¥Ú§ÁÚß. «æÞÈÚÅé @~£¾ÚáÛW¥Ú§ÁÚß. ÈÛÏ%OÚÈÛW H®Ú%tÑÚßÈÚ C ÑÚÈÚáÛÈæÞËÚ¥ÚÆÇÈÛÏ%OÚÈÛW H®Ú%tÑÚßÈÚ C ÑÚÈÚáÛÈæÞËÚ¥ÚÆÇ «æÞÈÚÅé ÑÚÔÚOÛÁÚ¥ÚÆÇ ÔæàÑÚ @ÈÚOÛËÚVÚ×Ú«Úß- ®Ú}æ¡ÈÚáÛsÚßÈÚâ´¥Úß CÑÚÔÚOÛÁÚ¥ÚÆÇ ÔæàÑÚ @ÈÚOÛËÚVÚ×Ú«Úß- ®Ú}æ¡ÈÚáÛsÚßÈÚâ´¥Úß C VÚßdÁÛ}é, ºæÞn¾Úß ºæÞn¾Úß D¥æ§ÞËÚÈÛW¥æ.C ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉD¥æ§ÞËÚÈÛW¥æ.C ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ VÚßdÁÛ}é, ÈÚßÔÛÁÛÎÚoñ, OæÞÁÚ×Ú ÈÚß}Úß¡ }ÚÉß×Úß«Ût«Ú ®ÚËÚßÑÚMVæàÞ®Ú«æ,ÈÚßÔÛÁÛÎÚoñ, OæÞÁÚ×Ú ÈÚß}Úß¡ }ÚÉß×Úß«Ût«Ú ®ÚËÚßÑÚMVæàÞ®Ú«æ, sæç ÈÚß}Úß¡ ÉßÞ«ÚßVÛÂOæ ɺÛVÚVÚ×Ú ®ÚÃ~¬©VÚ×Úß ÑæÞÂ¥ÚM}æ ÉÉ¥ÚÈÚß}Úß¡ ÉßÞ«ÚßVÛÂOæ ɺÛVÚVÚ×Ú ®ÚÃ~¬©VÚ×Úß ÑæÞÂ¥ÚM}æ ÉÉ¥Ú ÈÚßßRÀÑÚ¤ÁÚß sæç ÈÚßßRÀÑÚ¤ÁÚß ÈÚß}Ú¡ÈÚÁÚ }ÚMsÚ ºÛÁÚ~Þ¾Úß «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ @. ÑÚ߬ÅéÈÚß}Ú¡ÈÚÁÚ }ÚMsÚ ºÛÁÚ~Þ¾Úß «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ @. ÑÚ߬Åé ÈÚßM}ÛÃľÚßVÚ×Úß, Heæ¬ÓVÚ×Úß, OÚÁÛÈÚؾÚß GÄÇ ÁÛdÀVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ OæÞM¥ÚÃHeæ¬ÓVÚ×Úß, OÚÁÛÈÚؾÚß GÄÇ ÁÛdÀVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ OæÞM¥Úà ÄM·Û ÈÚß}Úß¡ B}ÚÁæ Õ¾Úß @©OÛÂVÚ×æàM¦Væ ¦Ê®ÚPÐÞ¾Úß ^Ú^æ%M·Û ÈÚß}Úß¡ B}ÚÁæ Õ¾Úß @©OÛÂVÚ×æàM¦Væ ¦Ê®ÚPÐÞ¾Úß ^Ú^æ% Ä ÈÚßM}ÛÃľÚßVÚ×Úß, Ë «ÚsæÒ¥ÚÁÚß. «ÚM}ÚÁÚ «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ÁÚß ÈÛ¾Úßß®Úsæ«ÚM}ÚÁÚ «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ÁÚß ÈÛ¾Úßß®Úsæ ËÛÒ}Ú ®ÚÃ¥æÞËÚVÚ×Úß J×ÚVæàMsÚ 28 ÈÚßM¦ ·æàÞsé% ÑÚ¥ÚÑÚÀÁÚßÛÒ}Ú ®ÚÃ¥æÞËÚVÚ×Úß J×ÚVæàMsÚ 28 ÈÚßM¦ ·æàÞsé% ÑÚ¥ÚÑÚÀÁÚß «ÚsæÒ¥ÚÁÚß. ºÛVÚÈÚÕÒ ®ÛÆÒVÚ×Úß, VæçséÅæç«éÓ ÈÚß}Úß¡ OÛ¾Úß%ɨ۫ÚVÚ×Ú ÁÚ^Ú«æ,®ÛÆÒVÚ×Úß, VæçséÅæç«éÓ ÈÚß}Úß¡ OÛ¾Úß%ɨ۫ÚVÚ×Ú ÁÚ^Ú«æ, ÈÚßßRÀÑÚ¤ ÈÚß}Úß¡ ÑæÞ«Û ÈÚßßRÀÑÚ¤ÁÚ«Úß- ºæÞn ÈÚáÛt¥ÚÁÚß.ÈÚß}Úß¡ ÑæÞ«Û ÈÚßßRÀÑÚ¤ÁÚ«Úß- ºæÞn ÈÚáÛt¥ÚÁÚß. ÈÚßßRÀÑÚ¤ ºÛVÚÈÚÕÒ D¥Û[l«Û ºÛÎÚy ÈÚáÛsÚß~¡ÁÚßÈÚ G«éGMGÑéGAÁé¸ aæÞÁéÈæß«éºÛÎÚy ÈÚáÛsÚß~¡ÁÚßÈÚ G«éGMGÑéGAÁé¸ aæÞÁéÈæß«é D¥Û[l«Û ÁÛÏoñÞ¾Úß }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ¾æàÞd«æ ¥ÚOÚÐ}æ¾Úß}Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ¾æàÞd«æ ¥ÚOÚÐ}æ¾Úß ÁÛÏoñÞ¾Úß «æçfÞ¾ÚáÛ¥æàM¦Væ ºÛÁÚ}Ú ¶ÔÚߥæàsÚu ÈÛÀ®ÛÁÚæçfÞ¾ÚáÛ¥æàM¦Væ ºÛÁÚ}Ú ¶ÔÚߥæàsÚu ÈÛÀ®ÛÁÚ « ÈÛÀ®Û ÔÚsÚVÚßVÚ×Û¥Ú GMÉ GGÅéGÑé ÒÞÑé% ÈÚß}Úß¡ JGÑéÉÔÚsÚVÚßVÚ×Û¥Ú GMÉ GGÅéGÑé ÒÞÑé% ÈÚß}Úß¡ JGÑéÉ @M¥Ûdß ÈÚÕÈÛlß ÔæàM¦¥æ ÈÚß}Úß¡ A²´ÃOÛ¥ÚÅæÇÞ ºÛÁÚ}Ú¥æàM¦VæÔæàM¦¥æ ÈÚß}Úß¡ A²´ÃOÛ¥ÚÅæÇÞ ºÛÁÚ}Ú¥æàM¦Væ ÈÚÕÈÛlß @M¥Ûdß ÈÚáÛsÚßÈÚâ´¥Úß Èæà¥ÚÅÛ¥ÚÈÚâ´VÚ×Ú«Úß- ®ÚÂÌÞÆÒ¥ÚÁÚß.ÈÚáÛsÚßÈÚâ´¥Úß Èæà¥ÚÅÛ¥ÚÈÚâ´VÚ×Ú«Úß- ®ÚÂÌÞÆÒ¥ÚÁÚß. ÈÛÀ®Û VæÃÞmé Ì®é ®ÛÃb ÔÚsÚVÚßVÚØVæ dMn¾ÚáÛW ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ ®ÚsæÌ®é ®ÛÃb ÔÚsÚVÚßVÚØVæ dMn¾ÚáÛW ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ ®Úsæ D¥Û[l«Û ºÛÎÚy ÈÚáÛt¥Ú aæÞÁéÈæß«é ºÛÁÚ}Ú¥Ú 4.6ºÛÎÚy ÈÚáÛt¥Ú aæÞÁéÈæß«é ºÛÁÚ}Ú¥Ú 4.6 «æçfÞ¾Úß«é «æçfÞ¾ÚáÛ «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ ÈæçÑé @t½ÁÚÅé B·æàÞOé- Gmæ GOÛÊ«æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ ÈæçÑé @t½ÁÚÅé B·æàÞOé- Gmæ GOÛÊ D¥Û[l«Û VæÃÞmé «æçfÞ¾ÚáÛ ¶ÔÚߥæàsÚu ÈÛÀ®ÛÁÚ ÈÚÕÈÛlß ÔæàM¦¥æ. }ÚÁÚ·æÞ~,¶ÔÚߥæàsÚu ÈÛÀ®ÛÁÚ ÈÚÕÈÛlß ÔæàM¦¥æ. }ÚÁÚ·æÞ~, @ÈÚÁÚ«Úß- @ÈÚÁÚ«Úß- ¶ÁÚÈÚáÛtOæà×ÚßÙ~¡ÁÚßÈÚ «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ @. ÑÚ߬Åé ÄM·Û¶ÁÚÈÚáÛtOæà×ÚßÙ~¡ÁÚßÈÚ «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ @. ÑÚ߬Åé ÄM·Û ÉßƾÚß«é ÑÚÊ.PÞÉßÞ ÉÑÛ¡ÁÚÈÛ¥Ú GÑéGAÁé ®ÛÃM}ÚÀ¥ÚÆÇ }Ú®ÛÑÚzæÑÚÊ.PÞÉßÞ ÉÑÛ¡ÁÚÈÛ¥Ú GÑéGAÁé ®ÛÃM}ÚÀ¥ÚÆÇ }Ú®ÛÑÚzæ }Ú®ÛÑÚzæ }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ¶ÔÚßÈÚáÛ«Ú ¬ÞsÚÅÛ¿ß}Úß. ÑÛVÚÁÚ¥ÚÆÇÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ¶ÔÚßÈÚáÛ«Ú ¬ÞsÚÅÛ¿ß}Úß. ÑÛVÚÁÚ¥ÚÆÇ ÉßƾÚß«é ÉÉ¥Ú OæÐÞ}ÚÃVÚ×ÚÆÇ ÉËæÞÎÚdkÁÚ ÑÚ·éeæOéo ÉÎÚ¾ÚßVÚ×Ú @¥ÚÄ߶¥ÚÄßOæÐÞ}ÚÃVÚ×ÚÆÇ ÉËæÞÎÚdkÁÚ ÑÚ·éeæOéo ÉÎÚ¾ÚßVÚ×Ú @¥ÚÄ߶¥ÚÄß ÉÉ¥Ú ÈÚßß×ÚßVÚß~¡¥Ú§ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ÈÚßàĺÚà}Ú ÑèOÚ¾Úß%VÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ ÑæÞÈæVÚ×Ú®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ÈÚßàĺÚà}Ú ÑèOÚ¾Úß%VÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ ÑæÞÈæVÚ×Ú ÈÚß}Úß¡ ÈÚßß×ÚßVÚß~¡¥Ú§ ÉßÞ«ÚßVÛÁÚÁÚ ¥æàÞ{¾ÚßÆÇ«Ú 12 ÈÚßM¦ fÞÈÚ DØÒ¥ÚÉßÞ«ÚßVÛÁÚÁÚ ¥æàÞ{¾ÚßÆÇ«Ú 12 ÈÚßM¦ fÞÈÚ DØÒ¥Ú ÈÚß}Úß¡ ÔæçsæàÃÞVÛòOé ÑÚÔÚOÛÁÚ ÑæÞÂ¥ÚM}æ ÉÉ¥Ú ÉÎÚ¾ÚßVÚ×ÚÆÇÔæçsæàÃÞVÛòOé ÑÚÔÚOÛÁÚ ÑæÞÂ¥ÚM}æ ÉÉ¥Ú ÉÎÚ¾ÚßVÚ×ÚÆÇ ÈÚß}Úß¡ ÈÚßÔÛÁÛÎÚoñ¥Ú ÈÚ䦪Væ ÈÚßÔÛÁÛÎÚoñ¥Ú ÉßÄ«é ËÚMOÚÁé }ÛÁæ ÔÚsÚWVæ ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØÉßÄ«é ËÚMOÚÁé }ÛÁæ ÔÚsÚWVæ ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ ÈÚ䦪Væ ÉÉ¥Ú ®ÛÄߥÛÁÚÁÚ ÑÚÔÚOÛÁÚ¥æàM¦Væ ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØÉÉ¥Ú ®ÛÄߥÛÁÚÁÚ ÑÚÔÚOÛÁÚ¥æàM¦Væ ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ dMn dMn ÁÚOÚÐzÛ ÑÚÔÚOÛÁÚ ÑÚÉß~ ÈÚßàÄOÚ «æçfÞ¾ÚáÛ «æÞÉVæÁÚOÚÐzÛ ÑÚÔÚOÛÁÚ ÑÚÉß~ ÈÚßàÄOÚ «æçfÞ¾ÚáÛ «æÞÉVæ ®Úsæ ®Úsæ ®Úsæ }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ¶ÔÚßÈÚáÛ«Ú ¬ÞsÚÅÛ¿ß}Úß.}Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ¶ÔÚßÈÚáÛ«Ú ¬ÞsÚÅÛ¿ß}Úß. ®Úsæ OæçVæàMtÁÚßÈÚ ÉÉ¥Ú OÚÃÈÚßVÚ×Ú«Úß- ÉÈÚÂÒ¥ÚÁÚß. ÉßÞ«ÚßVÛÁÚÁÚOæçVæàMtÁÚßÈÚ ÉÉ¥Ú OÚÃÈÚßVÚ×Ú«Úß- ÉÈÚÂÒ¥ÚÁÚß. ÉßÞ«ÚßVÛÁÚÁÚ ºÛÁÚ~Þ¾Úß ºÛÁÚ~Þ¾Úß «æÞÉ ÑÚÔÚOÛÁÚ ¬ÞsÚß~¡¥æ. B¥ÚÁÚ eæà}æVæ ºÛÁÚ~Þ¾Úß«æÞÉ ÑÚÔÚOÛÁÚ ¬ÞsÚß~¡¥æ. B¥ÚÁÚ eæà}æVæ ºÛÁÚ~Þ¾Úß tÑæM¶Áé 2017ÁÚÆÇ }ÚÉß×Úß «ÛsÚß ÈÚß}Úß¡ OæÞÁÚ×Ú OÚÁÛÈÚؾÚßÆÇ KP`2017ÁÚÆÇ }ÚÉß×Úß «ÛsÚß ÈÚß}Úß¡ OæÞÁÚ×Ú OÚÁÛÈÚؾÚßÆÇ KP` ÑÚßÁÚOÚÐ}æVæ GÄÇ ÉßÞ«Úß Õt¾ÚßßÈÚ ¥æàÞ{VÚ×ÚÆÇ OÚsÛu¾ÚßÈÛWGÄÇ ÉßÞ«Úß Õt¾ÚßßÈÚ ¥æàÞ{VÚ×ÚÆÇ OÚsÛu¾ÚßÈÛW ÑÚßÁÚOÚÐ}æVæ tÑæM¶Áé «æÞÉ ÔÚsÚVÚßVÚ×Ú ®æãÞmé% OÛÅéÓ, dà«é 2017ÁÚÆÇ IG«éGÑéÔÚsÚVÚßVÚ×Ú ®æãÞmé% OÛÅéÓ, dà«é 2017ÁÚÆÇ IG«éGÑé «æÞÉ ÑæçOæàÇÞ«é fÞÈÚÁÚOÚÐOÚ fÞÈÚÁÚOÚÐOÚ ÈÚß}Úß¡ ÑÚMÈÚÔÚ«Ú D®ÚOÚÁÚyÈÚ«Úß- OæàMsæà¾ÚßßÀÈÚâ´¥Úß @VÚ}ÚÀÈÚß}Úß¡ ÑÚMÈÚÔÚ«Ú D®ÚOÚÁÚyÈÚ«Úß- OæàMsæà¾ÚßßÀÈÚâ´¥Úß @VÚ}ÚÀ ÑæçOæàÇÞ«é ÑÚMºÚÉÒ¥ÛVÚ OÚÃÈÚßÈÛW 38ÈÚßM¦ ÈÚß}Úß¡ 7 ÈÚßM¦ fÞÈÚÑÚMºÚÉÒ¥ÛVÚ OÚÃÈÚßÈÛW 38ÈÚßM¦ ÈÚß}Úß¡ 7 ÈÚßM¦ fÞÈÚ }ÚlÁÚOÚÐOé ®æãÞmé% OÛÅé ¬Þt¥Úߧ «æçfÞ¾ÚáÛ¥æàM¦Væ ÁÚOÚÐzÛ®æãÞmé% OÛÅé ¬Þt¥Úߧ «æçfÞ¾ÚáÛ¥æàM¦Væ ÁÚOÚÐzÛ }ÚlÁÚOÚÐOé DØÒ¥Ú ÈÚ«Úß- DØÒ¥Ú ÑÚOÛ% ÔÚsÚVÚßVÚØVæ ¬ÞsÚßÈÚ }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚÑÚOÛ% ÔÚsÚVÚßVÚØVæ ¬ÞsÚßÈÚ }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ÈÚ«Úß- ®Úâ´«ÚÁÚß^Ú`ÂÒ¥ÚÁÚß. ÈÚáÛÂmæçÈÚáé }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ®Úâ´«ÚÁÚß^Ú`ÂÒ¥ÚÁÚß. ÈÚáÛÂmæçÈÚáé }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ÑÚÔÚOÛÁÚ ÈÚß}Ú¡ÎÚßo ¶ÄÈÚ¨Ú%«æVæàMt¥æ.ÈÚß}Ú¡ÎÚßo ¶ÄÈÚ¨Ú%«æVæàMt¥æ. ÑÚÔÚOÛÁÚ ¶ÔÚßÈÚáÛ«ÚÈÚ«Úß- ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ ®Úsæ¾Úß Ò-427 ÈÚß}Úß¡ GMɺÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ ®Úsæ¾Úß Ò-427 ÈÚß}Úß¡ GMÉ OèËÚÄÀ}æ ¶ÄÈÚ¨Ú%«æVæàØÑÚÄß GÄÇ ®ÛÄߥÛÁÚÁÚ ÑÛÈÚߢÚ%À ÈÚ䦪¶ÄÈÚ¨Ú%«æVæàØÑÚÄß GÄÇ ®ÛÄߥÛÁÚÁÚ ÑÛÈÚߢÚ%À ÈÚ䦪 OèËÚÄÀ}æ ¶ÔÚßÈÚáÛ«ÚÈÚ«Úß- «ÚÈÚ¥æÔÚÆ «ÚÈÚ¥æÔÚÆ «ÚM}ÚÁÚ «æçfÞ¾Úß«é }ÚMsÚ ÈÚßßM¶¿ß, Oæà_`«ÚM}ÚÁÚ «æçfÞ¾Úß«é }ÚMsÚ ÈÚßßM¶¿ß, Oæà_` Oæàt}ÛÄ ÔÚsÚVÚßVÚØVæ ¬ÞsÚÅÛ¿ß}Úß. C ÈÚßMsÚØ ÑÛ¤®Ú«æVæàMsÛWÔÚsÚVÚßVÚØVæ ¬ÞsÚÅÛ¿ß}Úß. C ÈÚßMsÚØ ÑÛ¤®Ú«æVæàMsÛW ¾æàM¦Væ ¾æàM¦Væ JmÛoÁæ ÑÚÔÚOÛÁÚ¥Ú ÑÚM®ÚOÚ% @VÚ}ÚÀÈæM¥Úß J~¡ ÔæÞØ¥ÚÁÚß.JmÛoÁæ ÑÚÔÚOÛÁÚ¥Ú ÑÚM®ÚOÚ% @VÚ}ÚÀÈæM¥Úß J~¡ ÔæÞØ¥ÚÁÚß. Oæàt}ÛÄ ÈÚß}Úß¡ ÈÚß}Úß¡ VæàÞÈÛVÚØVÚà ºæÞn ¬Þt OÚÃÈÚßÈÛW ®ÚÌ`ÈÚß ÈÚß}Úß¡ ¥ÚPÐyVæàÞÈÛVÚØVÚà ºæÞn ¬Þt OÚÃÈÚßÈÛW ®ÚÌ`ÈÚß ÈÚß}Úß¡ ¥ÚPÐy ¬M¥Ú ÉÉ¥Ú ÉÉ¥Ú OÚsÚÄ ÑÚßÁÚOÚÐ}æ ÉÎÚ¾ÚßVÚ×Ú ¶VæX ^Ú_%Ò¥Ú «ÚM}ÚÁÚ }Ú®ÛÑÚzæOÚsÚÄ ÑÚßÁÚOÚÐ}æ ÉÎÚ¾ÚßVÚ×Ú ¶VæX ^Ú_%Ò¥Ú «ÚM}ÚÁÚ }Ú®ÛÑÚzæ ¬M¥Ú «æàÞsÚÅé Heæ¬Ó¾ÚáÛ¥Ú ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ ®Úsæ 2350 ÈÛ¾Úßß«æàÞsÚÅé Heæ¬Ó¾ÚáÛ¥Ú ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ ®Úsæ 2350 ÈÛ¾Úßß «æÞÈÚÅé OÚÈÚáÛMséVÚ×Ú OÚÈÚáÛMsÚÁé-B«é-bÞ±éÓ ÔÛVÚà VæàÞÈÛæÞÈÚÅé OÚÈÚáÛMséVÚ×Ú OÚÈÚáÛMsÚÁé-B«é-bÞ±éÓ ÔÛVÚà VæàÞÈÛ « Ô ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ÑæÞÈÛ OæÐÞ}ÚÃVÚ×Ú«Úß- ®Ú}æ¡ÈÚáÛt @»ÈÚ䦪®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ÑæÞÈÛ OæÐÞ}ÚÃVÚ×Ú«Úß- ®Ú}æ¡ÈÚáÛt @»ÈÚ䦪 ÔÛÁÛlVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ 3176 ÔÚsÚVÚß ÑÛVÛl «æsÚÒ Jlßo 2867 }Ú®ÛÑÚzæÛÁÛlVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ 3176 ÔÚsÚVÚß ÑÛVÛl «æsÚÒ Jlßo 2867 }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÚÃ¥æÞËÚ¥Ú ±ÛÇVé @©OÛ¾Úß«Úß- ºæÞn ÈÚáÛt ^Ú_%Ò¥ÚÁÚß. B¥æÞÚÃ¥æÞËÚ¥Ú ±ÛÇVé @©OÛ¾Úß«Úß- ºæÞn ÈÚáÛt ^Ú_%Ò¥ÚÁÚß. B¥æÞ ® ®ÚtÑÚßÈÚâ´¥Úß ÈÚß}Úß¡ ®ÚtÑÚßÈÚâ´¥Úß ÑæÞÂ¥ÚM}æ ®ÚÃ~ÈÚÎÚ% ÈÛÀ®Û ÈæßÁæç«ÚÑé%, ÑÚOÛ%ÂÑæÞÂ¥ÚM}æ ®ÚÃ~ÈÚÎÚ% ÈÛÀ®Û ÈæßÁæç«ÚÑé%, ÑÚOÛ% ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ OÛ¾ÚáÛ%^ÚÁÚzæ ÔÚÉß½OæàMsÚß ÑÚÔÚOÛÁÚ¥æàM¦Væ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ OÛ¾ÚáÛ%^ÚÁÚzæ ÔÚÉß½OæàMsÚß ÑÚÔÚOÛÁÚ¥æàM¦Væ ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ ÉÞOÚÐOÚ }ÚMsÚ ÈÚßßM¶¿ß, Oæà_` ÈÚß}Úß¡ VæàÞÈÛÉÞOÚÐOÚ }ÚMsÚ ÈÚßßM¶¿ß, Oæà_` ÈÚß}Úß¡ VæàÞÈÛ ÔÚsÚVÚßVÚ×Úß, 9064 9064 fÞÈÚVÚ×Ú«Úß- DØÒ¥æ. OÚ×æ¥Ú JM¥Úß ÈÚÎÚ%¥ÚÆÇ 1363 fÞÈÚVÚ×Ú«Úß-fÞÈÚVÚ×Ú«Úß- DØÒ¥æ. OÚ×æ¥Ú JM¥Úß ÈÚÎÚ%¥ÚÆÇ 1363 fÞÈÚVÚ×Ú«Úß- ÔÚsÚVÚßVÚ×Úß, ÉßÞ«ÚßVÛÁÚÁÚ }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ®ÚÂËÚÃÈÚßOæQ ÉßÞ«ÚßVÛÁÚÁÚ }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ®ÚÂËÚÃÈÚßOæQ VÚ×ÚÆÇ«Ú VÚ×ÚÆÇ«Ú «æÞÈÚÅé }ÚÁÚ·æÞ~ ÑÚàQÅéVÚØVÚà ºæÞn¬Þt}Úß. ÈÚßßM¶¿ß«Ú«æÞÈÚÅé }ÚÁÚ·æÞ~ ÑÚàQÅéVÚØVÚà ºæÞn¬Þt}Úß. ÈÚßßM¶¿ß«Ú G«éGMGÑé&AÁé ÈÚßMsÚØ ÈÚáÛ«ÚÀ}æ ¬Þt}Úß. 2017-18«æÞ ÑÛÆ«ÚÆÇ&AÁé ÈÚßMsÚØ ÈÚáÛ«ÚÀ}æ ¬Þt}Úß. 2017-18«æÞ ÑÛÆ«ÚÆÇ ÁÚPÐÒ¥Úߧ B¥ÚÁÚÆÇ ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ ®Úsæ 907 ÈÚßM¦¾Úß«Úß- ÁÚPÐÒ¥æB¥ÚÁÚÆÇ ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ ®Úsæ 907 ÈÚßM¦¾Úß«Úß- ÁÚPÐÒ¥æ «æçfÞ¾Úß«é GM/GÑé GM/GÑé ÈÚßdVÛ«é sÛOé Ì®é ¸ÄuÑé% ÆÉßmæsé ÈÚß}Úß¡ÈÚßdVÛ«é sÛOé Ì®é ¸ÄuÑé% ÆÉßmæsé ÈÚß}Úß¡ «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ÁÚ eæà}æ «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ @. ÑÚ߬Åé ÄM·Û«æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ÁÚ eæà}æ «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ @. ÑÚ߬Åé ÄM·Û G«éGMGÑé ÁÚPÐÒ¥Úߧ ÈÚß}Úß¡ JmÛoÁæ ÑÚÔÚOÛÁÚ¥æàM¦Væ 39 ÈÚßM¦ fÞÈÚ DØÑÚßÈÚÆÇ ËÚÃÉßÒ¥ÚÑÚÔÚOÛÁÚ¥æàM¦Væ 39 ÈÚßM¦ fÞÈÚ DØÑÚßÈÚÆÇ ËÚÃÉßÒ¥Ú JmÛoÁæ ÈÚß}Úß¡ DØ¥Ú 456 fÞÈÚVÚ×Ú«Úß- ÑÚÔÚOÛÁÚ¥æàM¦Væ ÁÚPÐÑÚÅÛW¥æ.DØ¥Ú 456 fÞÈÚVÚ×Ú«Úß- ÑÚÔÚOÛÁÚ¥æàM¦Væ ÁÚPÐÑÚÅÛW¥æ. VæàÞÈÛ¥Ú GM/GÑé VæàÞÈÛ Ì®é¾ÚáÛsé% ÆÉßsæméVÚàGM/GÑé VæàÞÈÛ Ì®é¾ÚáÛsé% ÆÉßsæméVÚà VæàÞÈÛ¥Ú ºæÞn¬Þt ºæÞn¬Þt ÔÚsÚVÚß ¬ÈÚáÛ%y¥Ú ¶VæX ®ÚÂÌÞÆÒ¥ÚÁÚß.ÔÚsÚVÚß ¬ÈÚáÛ%y¥Ú ¶VæX ®ÚÂÌÞÆÒ¥ÚÁÚß. «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ÂVæ OÛ{Oæ ¬ÞsÚß~¡ÁÚßÈÚ «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤«æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ÂVæ OÛ{Oæ ¬ÞsÚß~¡ÁÚßÈÚ «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ «æçfÞ¾Úß«é ¶ÔÚßÈÚáÛ«Ú VÛsé% VÛsé% A±é ÔÛ«ÚÁé ÉÞPÐÑÚß~¡ÁÚßÈÚ «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤A±é ÔÛ«ÚÁé ÉÞPÐÑÚß~¡ÁÚßÈÚ «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ @. ÑÚ߬Åé ÄM·Û. ÑÚ߬Åé ÄM·Û ¶ÔÚßÈÚáÛ«Ú ÉeæÞ}ÚÁæàM¦Væ G«éGMGÑéGAÁé¸ aæÞÁéÈæß«éÉeæÞ}ÚÁæàM¦Væ G«éGMGÑéGAÁé¸ aæÞÁéÈæß«é @ 16-31 16-31 Ñæç¬Oé ÑÚÈÚáÛ^ÛÁéÑÚÈÚáÛ^ÛÁé Ñæç¬Oé ÑÚÈÚáÛ^ÛÁéÑÚÈÚáÛ^ÛÁé 4 4 4 Ñæç¬Oé 16-31 dßÅæç 2018 dßÅæç 2018 16-31 dßÅæç 2018 dßÅæç 2018 Ñæç¬Oé 5 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9