Page 4 - Sainik 16-30 April Kannada E-Book
P. 4
t±æOéÓ®æãÞ 2018 ÁÚÆÇ ®Úè۬ ºÛÎÚy }ÚÉß×Úß«Ût«Ú ÁÛdÀ®ÛÄÁÚß, A¨Ú߬OÚ OÛÄ¥ÚÆÇ OÚ×æ¥Ú D®ÚOÚÁÚyVÚ×Úß/ÑÛÈÚßWÃVÚ×Ú«Úß- ¬ÞsÚßÈÚ @VÚ}ÚÀÉÄÇ. A±éÑæmé ±ÚÆ}ÛMËÚ ®Úsæ¾ÚßÅÛ¿ß}Úß. ÈæßÞ ÅæàÞOÚÑÚ·æ sæ®ÚâüÀn Ò°ÞOÚÁé, ËÚ}ÚÈÚáÛ«Ú¥ÚÆÇ «Úsæ¥Ú ÉËÚÊ ¾ÚßߥڪVÚ×ÚÆÇ RÂÞ¦ÑÚß~¡¥Úߧ B¥ÚOÛQW ÑÚOÛ%ÁÚ A¥æÞËÚ tÑé^Ûf%MVé ÑæÞÈæ¾Úß«Úß- AÁÚM»Ò¥æ§ÞÈæ. 2014ÁÚÆÇ Jlßo 215 t±æ«éÓ ÅæçÑÚ«éÓ }ÚÉß×Úß«ÛsÚß ÈÚßßRÀ ÈÚßM~Ã, ºÛÁÚ}Ú¥Ú 1ÄOÚÐ 30 ÑÛÉÁÚ ºÛÁÚ~Þ¾Úß ÔæàÁÚtÑÚ·æÞOæM¥Úß ¬ÞÈÚâ´ ¶¾ÚßÑÚß~¡ÞÁÚ. ÁÚ±Ú³âú¡ ÈÚáÛsÚßÈÚ @©OÛÁÚ¥Ú VÚ×Ú«Úß- ¬ÞsÚÅÛW¥æ. OæÞÈÚÄ 4 ÈÚÎÚ%OÚàQ }ÚÉß×Úß«ÛsÚß D®Ú ÈÚßßRÀ ÈÚßM~Ã, ¾æàÞ¨ÚÁÚß }ÚÈÚß½ ®ÛÃy }ÛÀVÚÈÚáÛt¥Û§Áæ. ÈÚß}Úß¡ ÁÚ±Ú³âú¡ÈÚáÛsÚÄß ÑÚOÛ%ÁÚ ÑÛoMsÚsé% A®ÚÁæÞnMVé ®æãÃÒÞdÁé OÚtÈæß @ÈÚ©¾ÚßÆÇ «ÛÈÚâ´ Ôæ_`«Ú «Ú«Ú- ÑÚ_ÈÚ ÑÚÔÚ®ÛnVÚ×Úß, A¥ÚÁæ ºÛÁÚ}Ú ¾ÚáÛÈÚâ´¥æÞ ®ÛÃM}ÚÀÈÚ«Úß- ÈÚßßMdàÁÛ~ ¬ÞsÚ·æÞOæM¥Úß ÑÚÔÚ ¬ÞÈÚâ´ VÚ×Ú«Úß- ÑÚÁÚØÞOÚä}ÚVæàØÒ C VÛVÚÅæÞ ®ÛÁÚ¥ÚËÚ%OÚ}æ ÈÚß}Úß¡ ¬RÁÚÈÛW 144 ÔæÑÚÁÛM}Ú ÉOÚÐOÚÁæ, ÈÚËÚ®ÚtÒOæàMtÄÇ. ËÛM~ ÈÚßÁÚßÑÛ¤¯ÑÚÄß ¶¾ÚßÑÚß~¡ÞÁÚ. A¥Ú§ÂM¥Ú OÚ×æ¥Ú OæÄÈÚâ´ eÛÂÈÚáÛsÚÅÛW¥æ. ¸t ºÛVÚVÚ×Úß, Ôæ_`«Ú ÅæçÑÚ«éÓVÚ×ÚÚ«Úß- ¬Þt¥æ§ÞÈæ. Ñæ-ÞÕ}ÚÁæ, ÈÚß}Úß¡ ÈÚáÛ«ÚÈÚ ÈÚáèÄÀVÚ×Ú«Úß- G~¡ ÈÚÎÚ%VÚØM¥Ú «ÛÈÚâ´ B¥Ú«Úß- AÁÚM»Ò¥æ§ÞÈæ. D®ÚOÚÁÚyVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ B}ÚÁæ ÑÚàOÚÐ=½ÈÚÄÇ¥Ú ÈæßÞ 2014ÁÚÆÇ Jlßo 577 GÄÇÂVÚà «Ú«Ú- ËÚߺÛÎÚ¾ÚßVÚ×Úß! Õt¾ÚßÄß ºÛÁÚ~Þ¾Úß ¾æàÞ¨ÚÁÚß ÁÚOÚÐzÛ D}Û°¥Ú«Û ÅæçÑÚ«éÓ t±æ«éÓ ÉßÆl ÑæàoÞÑé%, ÑÚ·é-@ÑæM¸ÇÞÑé ÉßƾÚß«é sÛÄÁé Èæà}Ú¡¥Ú 118 ÁÚOÚÐzÛ B¥Úß 10«æÞ GtÎÚ«é t±æOéÓ®æãÞ AW¥æ. ÔæàÞÁÛl «ÚsæÒ¥Û§Áæ. A±éÑæmé, ÁÚOÚÐzÛ ÁÚ±Ú³âú¡ PǾÚßÁæ«éÓ, ÔÛVÚà ÑÚ·éÒÑÚoÈÚáéVÚ×Ú«Úß- ÁÚ±Ú³âú¡ÈÚáÛsÚÄß ÁÚ±Ú³âú¡ ÈÚáÛsÚÄß ÈÚßßMdàÁÛ~ ¬ÞsÚÅÛ ¬ÈÚß½ÆÇ OæÄÈÚÁÚß C OÛ¾Úß%OÚÃÈÚß ÑÚÊ}ÚM}Úà ºÛÁÚ}ÚÈÚã ÑÚÔÚ ÉËÚÊ¥Û¥ÚÀM}Ú ÁÚOÚÐzÛ D}Û°¥Ú«æ¾ÚßÆÇ É¥æÞÌ «æÞÁÚ GMsé ¾ÚßàdÁé ®ÚÃÈÚáÛy®Ú}ÚÃOæQ W}Úß¡. OæÞÈÚÄ 4ÈÚÎÚ%VÚ×Ú @ÈÚ©¾ÚßÆÇ «ÛÈÚâ´ ¥ÚÆÇ ¶ÔÚ×ÚÎÚßo ·Û ºÛVÚÈÚÕÒ¦§ÞÁÚ. OæÄÈÚâ´ ¾ÚßßG«é ËÛM~®ÛÄOÚÁÛW ¶ÔÚߥæàsÚu ¶MsÚÈÛ×Ú EtOæ ÈÚß}Úß¡ «ÚÈÚß½ ÁÚOÚÐzÛ ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú ÑÚÕ @VÚ}ÚÀÉ¥æ. 1.3 ¸Æ¾Úß«é sÛÄÁé Èæà}Ú¡¥Ú 794 ÈÚßM¦ AÁÚMºÚ¦M¥ÚÄà ºÛVÚÈÚÕÑÚß~¡¦§ÞÁÚ. ®ÚÃÈÚáÛy¥ÚÆÇ ºÛÁÚ~Þ¾Úß ¾æàÞ¨ÚÁÚ«Úß- ÑÚMVÚÃÔÚ¥Ú ®Úâ´«ÚN^æÞ}Ú«Ú Èæà¥ÚÅÛ¥Ú AW«Ú ®Úè۬ @lÅé¸ÔÛ ÁÚOÚÐzÛ ÁÚ±Ú³âú¡ ÈÚáÛsÚÄß ÈÚßßMdàÁÛ~ A¥ÚÁæ «Ú«ÚVæ B¥Úß Èæà¥ÚÄ OÚ×ÚßÕÒ¥æ. @¥æÞ ÑÚÈÚß¾ÚߥÚÆÇ «ÚÈÚß½ ÑÚÊM}Ú OæÐÞ}ÚÃVÚ×ÚÆÇ C VÛVÚÅæÞ AÁÚM»Ò¥Ú§Èæ. ÈÛeé®æç ÑÚOÛ%ÁÚ Èæà¥ÚÄ ·ÛÂVæ ÁÚOÚÐzÛ ¬Þt¥æ§ÞÈæ. 2007 ÂM¥Ú 2013ÁÚÈÚÁæVæ t±æOéÓ®æãÞ AW¥æ.}ÚÉß×Úß«Ût«Ú I~ÔÛÒOÚ d«ÚÁÚ«Úß- ÁÚPÐÑÚßÈÚ ÔæzæVÛÂOæ ÑÚÔÚ «ÚÈÚß½ C GÅÛÇ OæÐÞ}ÚÃVÚ×ÚÆÇ «ÚÈÚß½ OæÐÞ}ÚÃ¥ÚÆÇ OÛÑÚW D¦§ÈæßVÚ×Úß ºÛVÚÈÚÕ ¬VÚ¦®ÚtÒ¥Ú§ A±éÑæmé A¸ÇVæÞÎÚ«éÓ 1.24 OÛM_®Úâ´ÁÚÈÚáé ®ÛÃM}ÚÀ¥ÚÆÇ Ôæ_`Væ d«Ú @Â~¥Û§Áæ. A¥ÚÁæ B¥Úß OæÞÈÚÄ ¾Úßߥڪ ÈæßÞÆ¥æ. GÁÚsÚß ÑÛÉÁÚ ÈÚÎÚ%VÚØVÚà ÁæVÚßÅæÞÎÚ«é ®æãÃÞÑÚÑé ÈÚß}Úß¡ OÛ¾Úß% ÑÚÄß @«ÚßÈÚß~ ¬Þt¥ÛVÚ ÈæßÞ 2001 ÂM¥Ú ¸Æ¾Úß«é sÛÄÑé%. B¥ÚÁÚÆÇ OæÞÈÚÄ ÑæÞÂÁÚßÈÚâ´¥Ú«Úß- «æàÞsÚÄß «Ú«ÚVæ ¶ÔÚ×Ú OæÐÞ}ÚÃÈÚÄÇ ÁÚOÚÐzÛ D®ÚOÚÁÚyVÚ×Ú ÈÚßß«Ú- ºÛÁÚ}Ú¥Ú ÈÚßÔÛ«é _M}Ú«ÚOÛÁÚ É¨Û«ÚVÚ×Úß Ôæ^Úß` D¦§Èæß Ñæ-ÞÕ¾ÚáÛW¥Úߧ ÁÚOÚÐzÛ D¦§Èæß OæÐÞ}Úà OÛÑÚW ɺÛVÚ 0.79 ¸Æ¾Úß«é sÛÄÑé% Èæà}Ú¡¥Ú ÑÚM}ÚÑÚÈÛVÚß~¡¥æ ÈÚß}Úß¡ B¥Úß «Ú«Ú- D}Û°¥Ú«ÚÈÛ D¦§ÈæßVÚ×Úß/ OÚM®æ¬VÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ OèËÚÄÀVÛÁÚ OènÄÀ @¢Ú%-ËÛÑÚ¡ð¥ÚÆÇ Ôæ^Úß` ®ÛÁÚ¥ÚËÚ%OÚ}æ, Ôæ^Úß` ¬ÂÞOæÐ ÈÚß}Úß¡ ¥æàM¦Væ ÔÚ~¡ÁÚ¥Ú ÑÚM¶M¨Ú ÔæàM¦¥æ. A±éÑæméVÚ×Ú«Úß- tÑé^Ûeé% ÈÚáÛsÚÅÛ ÑèºÛVÚÀOÚàsÚ AW¥æ. OèËÚÄÀ}Û ¬¨Û%ÁÚVÚ×Ú«Úß- OæçVæà×ÚßÙ}Ú¡Èæ. ÕÞVæ ¶Á榥ۧÁæ. ÈÚßÔÛÁÛd @¢ÚÈÛ Ôæ^Úß` ±ÚÆ}ÛMËÚ A¨ÛÂ}ÚÈÛW¥æ. ÅæçÑÚ«éÓ AmæàÞÈæßnOé ÈÚáÛVÚ%¥ÚÈÚßàÄOÚ W¥æ. B¥Úß OæÞÈÚÄ 63% ÑÛ¨Ú«æ ÈÚáÛt ÈÛÀ®ÛÁÚ ÈÚÕÈÛlß ÈÚß}Úß¡ ÌOÚÐy¥Ú BM¥Úß «ÛÈÚâ´ @M}ÚÁÚ ÑÚM®ÚOÚ% AsÚØ}ÚVÛÁÚ }Ú«Ú- d«Ú}æ¾Úß«Úß- ÁÚPÐÑÚ É}ÚÂÑÚÄß ÁÚOÚÐzÛ D®ÚOÚÁÚyVÚ×Ú É¥æÞÌ «æÞÁÚ ¶MsÚÈÛ×Ú ÔÚàtOæ¾Úß«Úß- ¥ÚM}ÛW¥æ. ÈÚßàÄOÚ ºÛÁÚ}Ú¥Ú I~ÔÛÒOÚ «ÛVÚÂÞOÚ}æ ÔæàM¦ÁÚßÈÚ dVÚ~¡«ÚÆÇ ÈÛÒÑÚß~¡¥æ§ÞÈæ. ·æÞOæM¥Úß ÈÚß}Úß¡ ¾ÚßߥڧPQM}ÚÄà ËÛM~ ®Úno¾Úß«Úß- «ÚÉÞOÚÁÚyVæàØÒ¥æ§ÞÈæ ÈÚß}Úß¡ ËæÞOÚsÚ 26 ÂM¥Ú ËæÞsÚ 49ÁÚÎÚßo ÔÚàtOæVæ 2014 ÂM¥Ú 2017ÁÚÈÚÁæVæ ¬VÚ¦ ÑÛ¤¯Ò¥Ú ÈÚßÔÛ«é ^æàÞ×ÚÁÚß AØ¥Ú ¾ÚáÛÈÚâ´¥æÞ D}Û°¥Ú«Û OÚM®æ¬Væ ÑÚÁÚ¶ÁÛdß D}Ú¡ÈÚß A¾æßQ GM¥Úß ~ØÒ¥Û§Áæ. C Ôæ_`«Ú ®ÚÃÈÚáÛy¥Ú ¸tºÛVÚVÚ×Úß «ÛÈÚâ´ JM¥Úß Ôæeæg ÈÚßßM¥æÔæàÞW «ÚÉÞOÚä}Ú ®ÚtÒ¥Ú§ A±éÑæmé A¸ÇVæÞÎÚ«éÓ 1.79 «Ût«ÚÆÇ AVÚÉßÒÁÚßÈÚâ´¥Úß «Ú«ÚVæ ¶ÔÚ×Ú ^æç«é«Ú ¥ÚOÚÐ}æ ¶ÔÚ×Ú ®ÚÃÈÚßßRÈÛW¥æ. AÅæàÞ^Ú«æVÚ×Ú ÈæßÞÅæ ºÛÁÚ}Ú¥Ú ÁÚOÚÐzÛ OÛM®æãÞ«æMméÓ, ÑÚ·é-ÒÑÚoÈÚáéVÚ×Úß, VæàØÒ¥æ§ÞÈæ ÈÚß}Úß¡ B¥Ú«Úß- OæÞÑé lß OæÞÑé ¸Æ¾Úß«é sÛÄÑé%. B¥ÚÁÚÆÇ OæÞÈÚÄ A«ÚM¥ÚÈÛW¥æ. B¥Úß «ÚÈÚß½ ÔæÑÚÁÛM}Ú A¥Ú§ÂM¥Ú ºÛÁÚ}ÚOÛQW ºÛÁÚ}Ú¥ÚÆÇ Ò¥Ú§}æ «Úsæ¾Úßß~¡¥æ. ËÛM~Væ «ÛÈÚâ´ OÚn¶¥Ú§ mæÒoMVé D®ÚOÚÁÚyVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ D}Û°¥Ú«Û ·æÞÒÑé ÈæßÞÅæ ËæÞOÚsÚ 100ÁÚÎÚßo ¶MsÚÈÛ×Ú 1.42 ¸Æ¾Úß«é sÛÄÑé% Èæà}Ú¡¥Ú OÚsÚÄ ÉÞÁÚVÛ¢æ¾Úß ºÚàÉß. }Ú¾ÚáÛÂÑÚßÈÚâ´¥Úß OèËÚÄÀ}Û ÂÞ~¾ÚßÆÇ ÁÛW¥æ§ÞÈæ @¥æÞÑÚÈÚß¾ÚߥÚÆÇ «ÚÈÚß½ d«Ú}æ D®ÚOÚÁÚyVÚ×Ú«Úß- ®ÚnoBM¥Ú }æVæ¥Úß ÔÛP¥Úߧ ÔÚàsÚÄß @«ÚßÈÚß~ ¬Þt¥æ§ÞÈæ. A±éÑæméVÚ×Ú«Úß- tÑé^Ûeé% ÈÚáÛsÚÅÛ ÑÛÉÁÛÁÚß ÈÚÎÚ%VÚ×Ú ÕM¥æ ºÛÁÚ}Ú ¶ÔÚ×Ú D®Ú¾ÚßßOÚ¡ ÈÚß}Úß¡ ºÛÁÚ}Ú¦M¥Ú ÈÚß}Úß¡ «ÚÈÚß½ ®ÛÃM}ÚÀ OÛ®ÛtOæà×ÚßÙÈÚÆÇ D¦§ÈæßVÚ×Úß @¥ÚÁÚÄàÇ ÑÚy| ÈÚß}Úß¡ ÈÚߨڴÀÈÚß ¥æÞÌÞ¾Úß ÁÚOÚÐzÛ D¦§ÈæßVÚ×Ú ®ÚÃVÚ~Væ W¥æ. B¥Úß OæÞÈÚÄ 80% ÑÛ¨Ú«æ ÈÚáÛt B¥æÞ ºÚàÉß BM¥Ú ®ÚãÈÚ% ÈÚß}Úß¡ ®ÚãÈÚ% ÉËÚÊOæQ ÕM¥æM¦WM}ÚÄà Ôæ_`«Ú ÈÚ^Ú«Ú¶¥Ú§}æWM}ÚÄà ¶ÆÎÚrÁÛW¥æ§ÞÈæ. ÈÚVÚ%¥Ú D¦§ÈæßVÚ×Úß D¥Ú§«æ¾Úß ®Úno @VÚ}ÚÀ @ÈÚOÛËÚVÚ×Ú«Úß- OÚÆ°Ò t±æ«éÓ ÑÚMVÚÃÔÚ ¥ÚM}ÛW¥æ. ÈæßçOæàÃÞ ÈÚß}Úß¡ ÑÛ½Åé OÛ¾æߧ¾Úß«Úß- eÛÂÈÚáÛt}Úß¡. ®ÚÃÈÚáÛy¥ÚÆÇ ÑÚÁÚ¶ÁÛdß ÈÚáÛsÚ·æÞOÚß. B¥ÚOÛQW «ÛÈÚâ´ OèËÚÄÀ}æ¾Úß ÑÚÊ}ÚM}Úà ÁÚOÚÐzÛ }Ú¾ÚáÛÂÑÚßÈÚâ´¥Ú«Úß- }Ú¯°ÑÚÅÛW¥æ. OÛ¾Úß%ɨ۫ÚVÚ×Ú«Úß- ÑÚÔÚ «ÚÉÞOÚä}Ú D¦§ÈæßVÚØM¥Ú ÁÚOÚÐzÛ ÑÛÈÚ%d¬OÚ Ñæ-ÞÕ}ÚÁæ. Ñæ-ÞÕ}ÚÁæ, D¦§Èæß OÛM®æÇOéÓ ÑÛ¤¯ÑÚßÈÚ ÈÚßàÄOÚ «ÚÈÚß½ D¦§ÈæßVÚ×Ú ÅæçÑÚ«éÓ AÁÚM»OÚ VæàØÒ¥æ§ÞÈæ. D¦§ÈæßVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ At%«æ«éÓ ±ÛÀOÚoÂVÚ×Úß 15¥Ú É¥æÞÌÞ OÚM®æ¬VÚ×æàM¦Væ ºÛÁÚ}Ú¥Ú ÑÛÉÁÛÁÚß ÈÚÎÚ%VÚ×Ú ÑæÞ«Û®Úsæ¾Úß«Úß- ÑÚdßgVæàØÒ¥Úߧ ¾ÚáÛÈÚâ´¥æÞ @ÈÚ©¾Úß«Úß- 3 ÈÚÎÚ%VÚØM¥Ú 15 B¥ÚOÚàQÈÚßß«Ú- OæÞÈÚÄ At%«æ«éÓ 2014-15ÁÚÆÇ ÁÚà.3300Ä OæàÞnBM¥Ú 500OÚàQ Ôæ^Úß` ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚM®æ¬VÚ×Úß B~ÔÛÑÚ¥ÚÆÇ «ÛÈÚâ´ GM¦VÚà ¾ÚáÛÈÚâ´¥æÞ Ôæeæg BsÚÄß Ò¥Ú§Â¥æ§ÞÈæ. ÈÚÎÚ%VÚØVæ ÉÑÚ¡ÂÑÚÅÛW¥æ eæà}æVæ ÈÚß}æ¡ 3 ±ÛÀOÚoÂVÚØVæ ¬VÚ¦VæàØÒ¥Ú§ OæÄÈÚâ´ 2016-17«æÞ ÑÛÆ«ÚÆÇ ÁÚà.4250OæàÞnVæ ºÛVÚÈÚÕÒÁÚßÈÚâ´¥Ú«Úß- «æàÞsÚÄß ¶ÔÚ×Ú ¥æÞËÚ¥Ú ®ÛÃM}ÚÀ AOÚÃÉßÒOæà×ÚÙÄß B_`ÒÄÇ. Ñæ-ÞÕ}ÚÁæ, ÈÚÎÚ%ÉÑÚ¡ÂÑÚßÈÚ @ÈÚOÛËÚÉ¥æ. IlÈÚáéÓVÚ×Ú«Úß- «ÛÈÚâ´ t«æàÞn±æç ÈÚáÛt¥Úߧ }ÚÄ߯¥æ.B¥Úß B¥Úß OæÞÈÚÄ 30% Ôæ^Ú`×Ú A«ÚM¥ÚÈÛVÚß~¡¥æ. A¥ÚÁæ ¾Úßߥڪ¥ÚÆÇ d¾ÚßVÚØÒ¥æ§ÞÈæ ÈÚß}Úß¡ JM¥Úß ÁÚOÚÐzÛ D¦§Èæß OÛM®æÇOéÓ ºÛÁÚ~Þ¾Úß A±éÑæmé ÑÚÔÚºÛWVÚ×Úß B¥ÚÂM¥ÛW OÛÑÚW D¥ÚW§ÈæßVÚ×Úß @¥ÚÁÚÄàÇ ÈÚáÛt ¥ÚM}ÛW¥æ. 40OÚàQ Ôæ_`«Ú ¥æÞËÚVÚ×Úß }ÚÈÚß½ d«Ú}æ¾Úß ÔÚä¥Ú¾Úß VæÄßÇÈÚ ºÚÁÚÈÚÑæ ÑÛ¤¯ÑÚßÈÚâ´¥Úß @ÎÚßo ÑÚßĺÚÈÚÄÇÈæM¥Úß ÈÚß}Úß¡ A±éÑæmé OÛM®æ«æàÞMméÓ ÈæßçOæàÃÞ, ÑÛ½Åé ÈÚß}Úß¡ ÉßÞt¾ÚßM OÚ×æ¥Ú 4 ÈÚÎÚ%VÚ×ÚÆÇ ÑÚy| ÈÚß}Úß¡ ®ÚÃ~¬©VÚ×Ú«Úß- OÚ×ÚßÕÒ¥Û§Áæ. BÆÇ ºÛÁÚ}Ú¥Ú ÔæàM¦¥æ§ÞÈæ. ÈæÞ¥Ú ®Úâ´ÁÛy OÛĦM¥ÚÄà «ÚÈÚßVæ Væà}Úß¡. B¥ÚOÛQW ¶ÔÚ×ÚÎÚßo ¶¥ÚÆÑÚÄß @«ÚßÈÚß~ ¬ÞsÚßÈÚ ÈÚßàÄOÚ GMlÁé®æîdÑé ÑÚÔÚ COæÐÞ}ÚÃ¥ÚÆÇ ®ÚÃÈæÞÌÑÚ ÈÚߨڴÀÈÚß ÈÚVÚ%¥Ú D¦§ÈæßVÚ×Úß 200 % ÁÚOÚÐzÛ @VÚ}ÚÀVÚ×Ú ¶VæX ÈÚáÛ}Úà ^Ú_%ÑÚ¥æÞ ºÛÁÚ}Ú¥Ú «æÄ ËÛM~ ÈÚß}Úß¡ eÛVÚ~OÚ ÈÚáÛsÚ·æÞP¥æ ÈÚß}Úß¡ ®ÚdÅé«Ú ¶ÔÚ×ÚÎÚßo A±éÑæmé VæçséÅæç«éÓ«Úß- ÑÚÁÚØÞOÚä}Ú ¶ÔÚߥÚß. ÁÚOÚÐzÛ OæÐÞ}ÚÃ¥ÚÆÇ ÈæßçOæàÃÞ ÈÚß}Úß¡ ÁÚOÚÐzÛ D}Û°¥Ú«æ ÑÛ©Ò ¥ÛRÅæ B¥æÞ Èæà¥ÚÄ ·ÛÂVæ }ÚÈÚß½ OèËÚÄÀ}Û ·ÛÃ}Úä}ÚÊ¥Ú ÑÚM¥æÞËÚ ÑÛÂ¥æ. }ÚßyßOÚßVÚ×Ú«Úß- JnoVæeæàÞtÑÚßÈÚâ´¥Úß VæàØÑÚÅÛW¥æ B¥ÚOÛQW J®Ú°M¥ÚOæQ ÑÛ½Åé GMlÁé®æîdÑéVÚ×Ú @»ÈÚ䦪Væ ¬Éß%ÒÈæ. BÈÚÁÚß eÛVÚ~OÚ ÑÚÁÚ¶ÁÛdß ®ÚÃ¥ÚËÚ%«Ú ÑÚÔÚ H®Ú%tÒ ÉËÚÊOÚOæ% }ÚÈÚß½ ºÛÁÚ}Ú¥Ú «æĦM¥ÚÅæÞ ÉËÚÊOæQ @VÚÀÉ¥æ GM¥Úß «ÚÈÚßVæ ~ØÒ¥æ. ÑÚOÛ%ÁÚ CVÛVÚÅæÞ ÑÚÕÈÚáÛt¥æ§ÞÈæ. ®æãÃÞ}ÛÓÕÑÚÄß ÈæßçOæàÃÞ ÈÚß}Úß¡ ÑÛ½Åé ^æç«é«Ú ºÛVÚÈÛW¥Û§Áæ. ÑÚÊM}ÚÁÚOÚÐzÛ D}Û°¥Ú«Û ÑÛÈÚߢڴÀ%ÈÚ«Úß- ¶ß¦§dÈÚáé«Ú ·æ×ÚOÚß ÔÚÂÑÚÅÛW¥æ. @ËæàÞOÚ ºÛVÚÈÚÕÑÚßÈÚ ÁÚOÚÐzÛ D}Û°¥Ú«Û ɺÛVÚÈÚⴠɥæÞÌ JÂf«ÚÅé D®ÚOÚÁÚyVÚ×Ú GMlÁé®æîdÑéVÚ×Ú ®Ú¸ÇOé ®æãÃOÚàÀÁé ®æãÃOÚàÀÁéÈæßMmé AsÚ%«ÚÆÇ ÑÛÂ¥Û§Áæ. ^ÚOÚÃÈÚ~% ÈÚß}Úß¡ @¥ÚOÚàQ ÈÚßß«Ú- OÛÄ @«Ú«ÚÀÈæM¥Úß ÑÚÔÚ «ÛÈÚâ´ @Â~¥æ§ÞÈæ. }Ú¾ÚáÛÁÚOÚÁÚß CVÚ J®Ú°M¥ÚVÚØVæ ÈæßMmé ®ÛÆÒ 2012«Úß- H¯ÃÅé 2015 ºÛÁÚ~Þ¾Úß ÈÚáÛÁÛlVÛÁÚÁÚ 2011-14ÁÚÆÇ ÉËÚÊ¥Û¥ÚÀM}Ú ÑæÞ«Û®ÚsæVÚ×Úß ¦M¥ÚÄà ºÛÁÚ}Ú ÈÚß«ÚßOÚßÄ¥Ú ÑÚMÁÚOÚÐzæVæ D}Û°¥ÚOÚÂVæ ÑÚOÛ%ÁÚ ÅæçÑÚ«éÓ ¬ÞsÚß}Ú¡¥æ. ÑÚÕÈÚáÛsÚßÈÛVÚ ºÛÁÚ~Þ¾Úß A±éÑæmé ÂM¥Ú OÚsÛu¾ÚßÈÛW eÛÂVæ }ÚÁÚÅÛ¿ß}Úß. ÁÚOÚÐzÛ OÛÀ¯lÅé Èæ^Ú` 50% B¥Úߧ OÚ×æ¥Ú ÑÚÁÚ¶ÁÛdß ^æç«é ®ÛÃÈÚßßRÀ}æ ¶VæX ËÚP¡ ¶×ÚÑÚßÈÚÆÇ «ÚM¸Oæ Bno¥æ. ºÛÁÚ}Ú¥ÚÆÇ OæÞÈÚÄ ÑÚOÛ%ÁÚ ÈÚáÛ}Úà ÁÚOÚÐzÛ ÑÚÔÚºÛWVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ ÈÚÑÚß¡VÚ×Ú ÉÈÚÁÚzæ B¥ÚÂM¥Ú AÁÚM»OÚÈÛW D}Ú¡ÈÚß 3 ÈÚÎÚ%VÚ×ÚÆÇ 60 %Væ Ôæ^Ú`×ÚÈÛW¥æ. 4 Ñæç¬Oé ÑÚÈÚáÛ^ÛÁé 16-30 H¯ÃÅé 2018 16-30 H¯ÃÅé 2018 Ñæç¬Oé ÑÚÈÚáÛ^ÛÁé
   1   2   3   4   5   6   7   8   9