Page 6 - Sainik 16-31 July Kannada
P. 6
17«æÞ ÁÛÏoñÞ¾Úß ÈÚáÛÂmæçÈÚáé }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ·æàÞsé% ÑÚÈÚáÛÈæÞËÚ ÈÚáÛÂmæçÈÚáé BMf¬¾ÚßÂMVé ÉËæÞÎÚ OæàÞÑé%«Ú D~¡Þy%}Û ®æÁæsé «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ÁÚß ºÛÁÚ}ÚOæQ ºæÞn «èËæÞÁÛ ÒMÔÚ ÈÚß}Úß¡ «èËæÞÁÛ ÑÚMÁÚOÚÐOÚÁÚ «æ«Ú®Úâ´ 2018«æÞ dßÅæç 5 ÁÚM¥Úß «ÚÈÚ¥æÔÚƾÚßÆÇ ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ 2018«æÞ dßÅæç 16 ÂM¥Ú 19ÁÚÈÚÁæVæ ÈÚßàÁÚߦ«ÚVÚ×Ú OÛÄ 79 ÈÛÁÚVÚ×Ú ÈÚáÛÂmæçÈÚáé BMf¬ÞÑé% ÉËæÞÎÚ OæàÞÑé% 1947-48ÁÚÆÇ ®ÛOé ÑæÞ«æ «èËæÞÁÛ ÑæOÚoÁéVæ «ÚßÑÚßØ ÑÚ¤ØÞ¾Úß ®Úsæ 17«æÞ ÁÛÏoñÞ¾Úß ÈÚáÛÂmæçÈÚáé }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ ÈæçÑé @t½ÁÚÅé B·æàÞOé BmæÞ d«Ú}æVæ _}ÚÃÕMÑæ ¬Þt, Äàn ÈÚß}Úß¡ ÔÚ}æÀ Væç¾ÚßÀÅÛÁÚM»Ò¥ÛVÚ (GMBGÑéÒ) ®Úãy%VæàMsÚ @MVÚÈÛW 2018«æÞ dà«é 30ÁÚM¥Úß ·æàÞsé% (G«éGMGÑé&AÁé¸)ÑÚÈÚáÛÈæÞËÚ H®Ú%tÒ}Úß¡.§ GÈæÞ B·ÛÑé 4 ÈÚßM¦ «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ®ÚÃ~¬©VÚ×æàM¦Væ ºÛÁÚ~Þ¾Úß ÑæÞ«æ «èËæÞÁÛ ÁÚOÚÐzÛ OÛ¾ÚáÛ%^ÚÁÚzæ ÔÚÉß½OæàMt¥Úß ÅæàÞ«ÛÈÛÄ¥Ú IG«éGÑé ÌÈÛf ®æãÞl%Åé ¬M¥Ú 3 OÚÁÛÈÚØ G«éGMGÑé&AÁét aæÞÁéÈæß«é ÈÚß}Úß¡ ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ ®Úsæ ºÛÁÚ}ÚOæQ ºæÞn ¬Þt¥ÚÁÚß. ºÛÁÚ}Ú ÈÚß}Úß¡ «æçfÞ¾ÚáÛ «ÚsÚßÉ«Ú ËÚ}ÚäVÚ×Ú É¥Úߥڧ ¦lo ÔæàÞÁÛl «ÚsæÑÚß}Û¡ ÁÛÎÚoñ¥Ú ÁÚOÚÐzæ¾ÚßÆÇ ®Úsæ ÈÚß}Úß¡ 16 ÈÚßM¦ É¥æÞÌ «æÞÉ @©OÛÂVÚ×Úß ÑæÞÂ¥ÚM}æ 52ÈÚßM¦ ÈÚßÔÛ ¬¥æ%ÞËÚOÚ Åæ.d. ÁÛeæÞM¥Úà ÒMVé C ÑÚÈÚáÛÁÚMºÚ¥Ú ÈÚßßRÀ ¦Ê®ÚPÐÞ¾Úß «æÞÈÚÅé ÑÚÔÚOÛÁÚÈÚ«Úß- ¶ÄÈÚ¨Ú%«æVæàØÑÚÄß eæà}æVæ ÔÚß}Û}Ú½ÁÛ¥Ú ºÛÁÚ~Þ¾Úß ÑæÞ«æ¾Úß ®ÚÁÛOÚÃÉß ¾æàÞ¨Ú ®ÚÁÚÈÚáé ÉÞÁÚ^ÚOÚà @©OÛÂVÚ×Úß ¾ÚßËÚÒʾÚáÛW D~¡Þy%ÁÛ¥ÚÁÚß. C ËÚßºÚ ÑÚ0¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ @~£¾ÚáÛW¥Ú§ÁÚß. ÈÛÏ%OÚÈÛW H®Ú%tÑÚßÈÚ C ÑÚÈÚáÛÈæÞËÚ¥ÚÆÇ «æÞÈÚÅé ÑÚÔÚOÛÁÚ¥ÚÆÇ ÔæàÑÚ @ÈÚOÛËÚVÚ×Ú«Úß- ®Ú}æ¡ÈÚáÛsÚßÈÚâ´¥Úß C ÉeæÞ}Ú ¸Ã. ÈæàÔÚ¥é DÑÛ½«é ÈÚß}Ú¡ÈÚÁÚ }ÚMsÚOæQ OÚä}Údk}æ ÑÚÆÇÑÚÄß JM¥Úß ÈÚß«Ú}ÚlßoÈÚ D~¡Þy%Ú}Û ®æÁæsé H®Ú%tÒ¥Úߧ ÉËÛR®ÚloyM VÚßdÁÛ}é, ÈÚßÔÛÁÛÎÚoñ, OæÞÁÚ×Ú ÈÚß}Úß¡ }ÚÉß×Úß«Ût«Ú ®ÚËÚßÑÚMVæàÞ®Ú«æ, ºæÞn¾Úß D¥æ§ÞËÚÈÛW¥æ.C ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ÔÛVÚà @ÈÚÁÚ ÑÚ½ÁÚzÛ¢Ú% 2018«æÞ dßÅæç 3 ÁÚM¥Úß ÁÚhßMVÚÁé ÈÚß}Úß¡ ÔÚsÚVÚß ¬ÈÚáÛ%y OæÞM¥ÚÃ¥Ú ®ÛÃeæOéo sæçÁæOÚoÁé ¾ÚßÁé @t½ÁÚÅé sæç ÈÚß}Úß¡ ÉßÞ«ÚßVÛÂOæ ɺÛVÚVÚ×Ú ®ÚÃ~¬©VÚ×Úß ÑæÞÂ¥ÚM}æ ÉÉ¥Ú ÈÚßßRÀÑÚ¤ÁÚß ÈÚß}Ú¡ÈÚÁÚ }ÚMsÚ ºÛÁÚ~Þ¾Úß «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ @. ÑÚ߬Åé «èËæÞÁÛ¥ÚÆÇ ÔÚß}Û}Ú½ÂVæ VèÁÚÈÚ ÑÚÆÇÑÚßÈÚ ÑÚÈÚáÛÁÚMºÚ H®Ú%tÑÚÅÛW}Úß¡. OÛØ¥ÛÑé *¬ÈÛÑé ®æÁæsé ÉÞPÐÒ ÑæÄàÀmé ÒÊÞOÚÂÒ¥ÚÁÚß. ÈÚßM}ÛÃľÚßVÚ×Úß, Heæ¬ÓVÚ×Úß, OÚÁÛÈÚؾÚß GÄÇ ÁÛdÀVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ OæÞM¥Úà ÄM·Û ÈÚß}Úß¡ B}ÚÁæ Õ¾Úß @©OÛÂVÚ×æàM¦Væ ¦Ê®ÚPÐÞ¾Úß ^Ú^æ% ÁÚhßMVÚÁé«Ú DÑÛ½«é ¾Úßߥڪ ÑÛ½ÁÚOÚ¥ÚÆÇ ºÛÁÚ~Þ¾Úß ÑæÞ«æ¾Úß HÑé ÑÚÔÛÀ¦Ã ÁæÞMdÑé«ÚÆÇ «æÅæÒÁÚßÈÚ IG«éGÑé ÌÈÛf JM¥Úß ËÛÒ}Ú ®ÚÃ¥æÞËÚVÚ×Úß J×ÚVæàMsÚ 28 ÈÚßM¦ ·æàÞsé% ÑÚ¥ÚÑÚÀÁÚß «ÚsæÒ¥ÚÁÚß. «ÚM}ÚÁÚ «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ÁÚß ÈÛ¾Úßß®Úsæ A±é Ñæ°Þsé tÉd«é A¾æàÞfÒ¥Ú§ C ÑÚÈÚáÛÁÚMºÚ¥ÚÆÇ ÔÚß}Û}Ú½ÂVæ ®ÚÃÈÚßßR }ÛM~ÃOÚ }ÚÁÚ·æÞ~ B«éÏolàÀmé AW¥Úߧ ºÛÁÚ~Þ¾Úß «æÞɾÚß ºÛVÚÈÚÕÒ ®ÛÆÒVÚ×Úß, VæçséÅæç«éÓ ÈÚß}Úß¡ OÛ¾Úß%ɨ۫ÚVÚ×Ú ÁÚ^Ú«æ, ÈÚßßRÀÑÚ¤ ÈÚß}Úß¡ ÑæÞ«Û ÈÚßßRÀÑÚ¤ÁÚ«Úß- ºæÞn ÈÚáÛt¥ÚÁÚß. ¾ÚßßÈÚ @©OÛÂVÚØVæ OÚÁæ ¬Þt¥ÚÁÚß. }ÚÈÚß½ ÈÚä~¡ OæÐÞ}ÚÃ¥ÚÆÇ D«Ú-}Ú VèÁÚÈÚ ÑÚÆÇÒ ÉÞÁÚ«Û¾ÚßÁÚß ÈÚß}Úß¡ Õ¾ÚßÁÚ«Úß- ÑÚ«Û½¬ÑÚÅÛ¿ß}Úß. D¥Û[l«Û ºÛÎÚy ÈÚáÛsÚß~¡ÁÚßÈÚ G«éGMGÑéGAÁé¸ aæÞÁéÈæß«é ÈæßÁæç«é BMf¬ÞÂMVé @©OÛÂVÚØVæ ÈÚáÛ}ÚäÑÚMÑæ¤ ¾ÚáÛW¥æ. ÁÛÏoñÞ¾Úß }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ¾æàÞd«æ ¥ÚOÚÐ}æ¾Úß «æçfÞ¾ÚáÛ¥æàM¦Væ ºÛÁÚ}Ú ¶ÔÚߥæàsÚu ÈÛÀ®ÛÁÚ BMf¬ÞÂMVé eÛk«Ú¥ÚÆÇ ÌRÁÛVÚÃ¥ÚM~ÁÚßÈÚ C ÑÚMÑæ¤ BMf¬¾ÚßÂMVé ¥Úeæ%¾Úß«Úß- OÛ®ÛsÚÄß ¬ÈÚß½ GÄÇ ®ÚÂËÚÃÈÚߥÚÆÇ ËæÃÞÎÚr}æ ÑÛ©ÑÚ·æÞOÚß «èËæÞÁÛ¥Ú ºÚßmÛƾÚáÛ AtmæàÞ¾ÚßM«ÚÆÇ ÑÛMÑÚí~OÚ OÛ¾Úß%OÚÃÈÚß ÈÛÀ®Û ÔÚsÚVÚßVÚ×Û¥Ú GMÉ GGÅéGÑé ÒÞÑé% ÈÚß}Úß¡ JGÑéÉ @M¥Ûdß ÈÚáÛsÚßÈÚâ´¥Úß Èæà¥ÚÅÛ¥ÚÈÚâ´VÚ×Ú«Úß- ®ÚÂÌÞÆÒ¥ÚÁÚß. ÈÚÕÈÛlß ÔæàM¦¥æ ÈÚß}Úß¡ A²´ÃOÛ¥ÚÅæÇÞ ºÛÁÚ}Ú¥æàM¦Væ ÈÚß}Úß¡ ÈÚßßM¦«Ú d«ÛMVÚOæQ JM¥Úß D¥ÛÔÚÁÚzæ¾ÚáÛVÚ·æÞOæM¥Úß ÑÚÄÔæ A¾æàÞfÒ¥Úߧ ÈÚßOÚQ×Úß ÉÉ¥Ú}æ¾ÚßÆÇ HOÚ}æ ®ÚÃ¥ÚÌ%Ò ®æÃÞOÚÐOÚÁÚ«Úß- ɺÛVÚ¥Ú @©OÛÂVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ «ÛÉOÚÂVæ ÉËæÞÎÚ}æ¾Úß }ÚÁÚ·æÞ~ ¬ÞsÚß}Ú¡¥æ. D¥Û[l«Û ºÛÎÚy ÈÚáÛt¥Ú aæÞÁéÈæß«é ºÛÁÚ}Ú¥Ú 4.6 «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ ÈæçÑé @t½ÁÚÅé B·æàÞOé- Gmæ GOÛÊ «æçfÞ¾ÚáÛ ¶ÔÚߥæàsÚu ÈÛÀ®ÛÁÚ ÈÚÕÈÛlß ÔæàM¦¥æ. }ÚÁÚ·æÞ~, ¬Þt¥ÚÁÚß. A«ÚM¥Ú¥ÚÆÇ }æÞÆÒ¥ÚÁÚß. B¥æÞ ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ Èæç¥ÚÀPÞ¾Úß Ì¸ÁÚ, VæÃÞmé Ì®é ®ÛÃb ÔÚsÚVÚßVÚØVæ dMn¾ÚáÛW ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ ®Úsæ 1961ÁÚ d«ÚÈÚ 2 ÁÚM¥Úß IG«éGÑé ÌÈÛf¾ÚßÆÇ GMBGÑéÒ @ÈÚÁÚ«Úß- ¶ÁÚÈÚáÛtOæà×ÚßÙ~¡ÁÚßÈÚ «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ @. ÑÚ߬Åé ÄM·Û ®ÚËÚß_P}ÛÓ Ì¸ÁÚVÚ×Ú«Úß- AÉß% H®Ú%tÒ}Úß¡ eæà}æVæ «èËæÞÁÛ VÚt }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ¶ÔÚßÈÚáÛ«Ú ¬ÞsÚÅÛ¿ß}Úß. ÑÛVÚÁÚ¥ÚÆÇ ÉßƾÚß«é ÑÚÊ.PÞÉßÞ ÉÑÛ¡ÁÚÈÛ¥Ú GÑéGAÁé ®ÛÃM}ÚÀ¥ÚÆÇ }Ú®ÛÑÚzæ ÉÉ¥Ú OæÐÞ}ÚÃVÚ×ÚÆÇ ÉËæÞÎÚdkÁÚ ÑÚ·éeæOéo ÉÎÚ¾ÚßVÚ×Ú @¥ÚÄ߶¥ÚÄß ÉÉ¥Ú OæÐÞ}ÚÃVÚ×ÚÆÇ ËæÃÞÎÚr}æ ÑÛ©Ò¥Ú @©OÛÂVÚØVæ ÈÚßßRÀ @~£ Èæà¥ÚÄ ·ÛÀ^é }ÚÁÚ·æÞ~ AÁÚM»ÑÚÅÛ¿ß}Úß. AW ¬M¥Ú B¥ÚßÈÚÁæVæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ÈÚßàĺÚà}Ú ÑèOÚ¾Úß%VÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ ÑæÞÈæVÚ×Ú ÈÚß}Úß¡ ÔæçsæàÃÞVÛòOé ÑÚÔÚOÛÁÚ ÑæÞÂ¥ÚM}æ ÉÉ¥Ú ÉÎÚ¾ÚßVÚ×ÚÆÇ mæàÃÞ²VÚ×Ú«Úß- É}ÚÂÒ¥ÚÁÚß. D}Ú¡ÈÚß AÅéÁèMsé @©OÛ GÑéÅæ. ®ÚÃ¥æÞËÚ¥Ú d«Ú}æVæ ÑÛMÑÚí~OÚ ÑÚ°¥æ%VÚ×Ú«Úß- H®Ú%tÒ}Úß¡. ÈÚßß×ÚßVÚß~¡¥Ú§ ÉßÞ«ÚßVÛÁÚÁÚ ¥æàÞ{¾ÚßÆÇ«Ú 12 ÈÚßM¦ fÞÈÚ DØÒ¥Ú C ÈÚáÛ}Úä ÑÚMÑ椿ßM¥Ú 84 ·ÛÀ^éVÚ×Úß D~¡Þy%ÁÛW¥Û§Áæ. GMBGÑéÒ 1947-48ÁÚ ¾Úßߥڪ¥ÚÆÇ ËÚ}ÚäVÚ×Úß «èËæÞÁÛ ÈÚËÚ®ÚtÒOæà×ÚßÙÈÚâ´ dMn ÁÚOÚÐzÛ ÑÚÔÚOÛÁÚ ÑÚÉß~ ÈÚßàÄOÚ «æçfÞ¾ÚáÛ «æÞÉVæ VæàÞOÚßÅé VÚzæÞËé ÈÚáÛ¢Ú«éVæ ÔÛÀÈÚßÁé, @OÛsæÉßOé«Ú JmÛoÁæ ÈÚ䦪Væ ÉÉ¥Ú ®ÛÄߥÛÁÚÁÚ ÑÚÔÚOÛÁÚ¥æàM¦Væ ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ ÈÚßÔÛÁÛÎÚoñ¥Ú ÉßÄ«é ËÚMOÚÁé }ÛÁæ ÔÚsÚWVæ ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ 85«æÞ ·ÛÀ^é«Ú D~¡Þy%}Û ®æÁæsé H®Ú%tÑÚßÈÚ ÈÚßàÄOÚ @©OÛÂVÚ×Ú ®Úsæ OæçVæàMtÁÚßÈÚ ÉÉ¥Ú OÚÃÈÚßVÚ×Ú«Úß- ÉÈÚÂÒ¥ÚÁÚß. ÉßÞ«ÚßVÛÁÚÁÚ ºÛÁÚ~Þ¾Úß «æÞÉ ÑÚÔÚOÛÁÚ ¬ÞsÚß~¡¥æ. B¥ÚÁÚ eæà}æVæ ºÛÁÚ~Þ¾Úß AsÚ%Áé A±é ÈæßÂmé«ÚÆÇ GÑéÅæ. AOÛËé ®ÛMsæ ÈÚß}Úß¡ GÑéÅæ. ¥Ú«Úß- }Ús榥ڧÄÇ¥æ ¦lo ÔæàÞÁÛl «ÚsæÒ 1948«æÞ dßÅæç 3 ÁÚM¥Úß ®Úsæ }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ¶ÔÚßÈÚáÛ«Ú ¬ÞsÚÅÛ¿ß}Úß. AÅéÁèMsé ·æ×ÚÈÚ{VæVæ 79 ÈÛÁÚVÚ×Ú @}ÚÀM}Ú OÚqy}æ¾Úß @OÛsæÉßOé, ÑÚßÁÚOÚÐ}æVæ GÄÇ ÉßÞ«Úß Õt¾ÚßßÈÚ ¥æàÞ{VÚ×ÚÆÇ OÚsÛu¾ÚßÈÛW «æÞÉ ÔÚsÚVÚßVÚ×Ú ®æãÞmé% OÛÅéÓ, dà«é 2017ÁÚÆÇ IG«éGÑé @MP}é KÁÚháÛ OÚÃÈÚßÈÛW ®ÚâÚÈÚß ÈÚß}Úß¡ ¦Ê~Þ¾Úß ÑÛ¤«Ú ®Úsæ¥ÚÁÚß. }Ú«Ú- Oæà«æ DÒÁÚß ¸sÚßÈÚ ÈÚßß«Ú- ®ÛOé ÑæÞ«æ BM¥Ú ÁÚhßMVÚÁé tÑæM¶Áé 2017ÁÚÆÇ }ÚÉß×Úß «ÛsÚß ÈÚß}Úß¡ OæÞÁÚ×Ú OÚÁÛÈÚؾÚßÆÇ KP` }æÞÄßÈÚ ÈÚß}Úß¡ ÔæàÁÚW«Ú }ÚÁÚ·æÞ~¾Úß«Úß- ®ÚãÁæçÒ¥ÚM}ÛW¥æ. C fÞÈÚÁÚOÚÐOÚ ÈÚß}Úß¡ ÑÚMÈÚÔÚ«Ú D®ÚOÚÁÚyÈÚ«Úß- OæàMsæà¾ÚßßÀÈÚâ´¥Úß @VÚ}ÚÀ }ÚlÁÚOÚÐOé ®æãÞmé% OÛÅé ¬Þt¥Úߧ «æçfÞ¾ÚáÛ¥æàM¦Væ ÁÚOÚÐzÛ OÚÁÛÈÚØ ®Úsæ¾Úß D}Ú¡ÈÚß AÅé ÁèMsé @©OÛ ÑÚÔÛ¾ÚßOÚ ®ÛÃM}ÚÀÈÚ«Úß- ÈÚßÁÚØ ®Úsæ¥ÚÁÚß. @}ÚßÀ«Ú-}Ú ®ÚÁÛOÚÃÈÚß, ÑÚÈÚß¾Úß®ÚÃeæk, ÑæçOæàÇÞ«é ÑÚMºÚÉÒ¥ÛVÚ OÚÃÈÚßÈÛW 38ÈÚßM¦ ÈÚß}Úß¡ 7 ÈÚßM¦ fÞÈÚ @©OÛÂVÚ×Úß B«Úß- ÈÚßßM¥æ ÈÚßßM¥Û×Ú}ÚÊ¥Ú ¾Úßߥڪ ÔÚsÚVÚßVÚ×ÚÆÇ Èæà¥ÚÄ ÈÚ«Úß- ®Úâ´«ÚÁÚß^Ú`ÂÒ¥ÚÁÚß. ÈÚáÛÂmæçÈÚáé }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ÑÚÔÚOÛÁÚ ÈÚß}Ú¡ÎÚßo ¶ÄÈÚ¨Ú%«æVæàMt¥æ. OÚÈÚáÛMsæMmé OèËÚÅé OÚßÈÚáÛÁéVæ OÚÁÛÈÚØ ®Úsæ tf ÁæàÞÆMVé ¬ÈæÞ¥Ú«æÞ ÈÚß}Úß¡ ËæÃÞÎÚr}æ¾Úß }ÛÀVÚ ÈÚáÛt ÔÚß}Û}Ú½ÁÛ¥Ú ¸Ã. ÈæàÔÚ¥é DØÒ¥Ú ÑÚOÛ% ÔÚsÚVÚßVÚØVæ ¬ÞsÚßÈÚ }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ A«é·æàÞsé% ÈÚä~¡¾Úß«Úß- AÁÚM»ÑÚß}Û¡Áæ. ¶ÔÚßÈÚáÛ«ÚÈÚ«Úß- ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ ®Úsæ¾Úß Ò-427 ÈÚß}Úß¡ GMÉ DÑÛ½«é @ÈÚÂVæ «èËæÞÁÛ¥Ú ÒMÔÚ GM¥Úß ¸ÁÚߥÚß ¬ÞsÚÅÛ¿ß}Úß. OèËÚÄÀ}æ ¶ÄÈÚ¨Ú%«æVæàØÑÚÄß GÄÇ ®ÛÄߥÛÁÚÁÚ ÑÛÈÚߢÚ%À ÈÚ䦪 «ÚÈÚ¥æÔÚÆ «ÚM}ÚÁÚ «æçfÞ¾Úß«é }ÚMsÚ ÈÚßßM¶¿ß, Oæà_` YÚnOæàÞ}ÚÓ ºÛÎÚy ÈÚáÛt¥Ú ÈÚßßRÀ @~£ D~¡Þy%ÁÛ¥Ú mæàÃÞ², D}Ú¡ÈÚß PÃÞsÛ®Úlß GÑéÅæ. ®Úâ´¬Þ}é ÁÚMW @ÈÚÂVæ Èæç.@. Oæàt}ÛÄ ÔÚsÚVÚßVÚØVæ ¬ÞsÚÅÛ¿ß}Úß. C ÈÚßMsÚØ ÑÛ¤®Ú«æVæàMsÛW ÈÚß}Úß¡ VæàÞÈÛVÚØVÚà ºæÞn ¬Þt OÚÃÈÚßÈÛW ®ÚÌ`ÈÚß ÈÚß}Úß¡ ¥ÚPÐy ¥Ú¾ÚáÛ ËÚMOÚÁé ÁæàÞÆMVé mæàÃÞ² ÈÚß}Úß¡ fn OÚM¶ÎÚ«é aæÞM¶Áé«Ú ¾æàM¦Væ JmÛoÁæ ÑÚÔÚOÛÁÚ¥Ú ÑÚM®ÚOÚ% @VÚ}ÚÀÈæM¥Úß J~¡ ÔæÞØ¥ÚÁÚß. @©OÛÂVÚ×Úß, @ÈÚÁÚ ®æãÞÎÚOÚÁÚß ÈÚß}Úß¡ IG«éGÑé ÌÈÛf }ÚÁÚ·æÞ~ «æÞÈÚÅé OÚÈÚáÛMséVÚ×Ú OÚÈÚáÛMsÚÁé-B«é-bÞ±éÓ ÔÛVÚà VæàÞÈÛ @«ÛÆÒÑé A±é OÚM¶ÎÚ«é OÛÀÁæOÚoÂÒoOé ®ÛÃeæOéoVæ D}Ú¡ÈÚß ®ÛÃeæOéo ÉÉ¥Ú OÚsÚÄ ÑÚßÁÚOÚÐ}æ ÉÎÚ¾ÚßVÚ×Ú ¶VæX ^Ú_%Ò¥Ú «ÚM}ÚÁÚ }Ú®ÛÑÚzæ ¬M¥Ú «æàÞsÚÅé Heæ¬Ó¾ÚáÛ¥Ú ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ ®Úsæ 2350 ÈÛ¾Úßß Ò¶¹M¦¾Úß«Úß- ®ÚÃËÚMÒÒ¥ÚÁÚß. }ÚÁÚ·æÞ~ @ÈÚ©¾ÚßÆÇ ®Úsæ¥Ú eÛk«ÚÈÚ«Úß- ®ÚÃ¥æÞËÚ¥Ú ±ÛÇVé @©OÛ¾Úß«Úß- ºæÞn ÈÚáÛt ^Ú_%Ò¥ÚÁÚß. B¥æÞ ÒMtOæÞmé ¬Þt VèÁÚÉÑÚÅÛ¿ß}Úß. ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ÑæÞÈÛ OæÐÞ}ÚÃVÚ×Ú«Úß- ®Ú}æ¡ÈÚáÛt @»ÈÚ䦪 ÔÛÁÛlVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ 3176 ÔÚsÚVÚß ÑÛVÛl «æsÚÒ Jlßo 2867 }Ú®ÛÑÚzæ ¶×ÚÒOæàMsÚß ÑÚ¥Û ÈÚ䦪ÑÚß~¡ÁÚßÈÚ }ÚM}ÚÃeÛk«ÚÈÚ«Úß- ÑÚÂ¥ÚàWÑÚ·æÞOæM¥Úß ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ ÉÞOÚÐOÚ }ÚMsÚ ÈÚßßM¶¿ß, Oæà_` ÈÚß}Úß¡ VæàÞÈÛ ®ÚtÑÚßÈÚâ´¥Úß ÑæÞÂ¥ÚM}æ ®ÚÃ~ÈÚÎÚ% ÈÛÀ®Û ÈæßÁæç«ÚÑé%, ÑÚOÛ% ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ OÛ¾ÚáÛ%^ÚÁÚzæ ÔÚÉß½OæàMsÚß ÑÚÔÚOÛÁÚ¥æàM¦Væ ÔÚsÚVÚßVÚ×Úß, ÉßÞ«ÚßVÛÁÚÁÚ }Ú®ÛÑÚzæ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÁÚßÈÚáÛsÚßÈÚ ®ÚÂËÚÃÈÚßOæQ 9064 fÞÈÚVÚ×Ú«Úß- DØÒ¥æ. OÚ×æ¥Ú JM¥Úß ÈÚÎÚ%¥ÚÆÇ 1363 fÞÈÚVÚ×Ú«Úß- VÚ×ÚÆÇ«Ú «æÞÈÚÅé }ÚÁÚ·æÞ~ ÑÚàQÅéVÚØVÚà ºæÞn¬Þt}Úß. ÈÚßßM¶¿ß«Ú GM/GÑé ÈÚßdVÛ«é sÛOé Ì®é ¸ÄuÑé% ÆÉßmæsé ÈÚß}Úß¡ «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ÁÚ eæà}æ «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ @. ÑÚ߬Åé ÄM·Û G«éGMGÑé&AÁé ÈÚßMsÚØ ÈÚáÛ«ÚÀ}æ ¬Þt}Úß. 2017-18«æÞ ÑÛÆ«ÚÆÇ ÁÚPÐÒ¥Úߧ B¥ÚÁÚÆÇ ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚÁÛÈÚØ ®Úsæ 907 ÈÚßM¦¾Úß«Úß- ÁÚPÐÒ¥æ JmÛoÁæ ÑÚÔÚOÛÁÚ¥æàM¦Væ 39 ÈÚßM¦ fÞÈÚ DØÑÚßÈÚÆÇ ËÚÃÉßÒ¥Ú ÈÚß}Úß¡ DØ¥Ú 456 fÞÈÚVÚ×Ú«Úß- ÑÚÔÚOÛÁÚ¥æàM¦Væ ÁÚPÐÑÚÅÛW¥æ. VæàÞÈÛ¥Ú GM/GÑé VæàÞÈÛ Ì®é¾ÚáÛsé% ÆÉßsæméVÚà ºæÞn¬Þt ÔÚsÚVÚß ¬ÈÚáÛ%y¥Ú ¶VæX ®ÚÂÌÞÆÒ¥ÚÁÚß. «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ÂVæ OÛ{Oæ ¬ÞsÚß~¡ÁÚßÈÚ «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ VÛsé% A±é ÔÛ«ÚÁé ÉÞPÐÑÚß~¡ÁÚßÈÚ «æçfÞ¾Úß«é «æÞÉ ÈÚßßRÀÑÚ¤ @. ÑÚ߬Åé ÄM·Û ¶ÔÚßÈÚáÛ«Ú ÉeæÞ}ÚÁæàM¦Væ G«éGMGÑéGAÁé¸ aæÞÁéÈæß«é 16-31 dßÅæç 2018 dßÅæç 2018 16-31 Ñæç¬Oé ÑÚÈÚáÛ^ÛÁéÑÚÈÚáÛ^ÛÁé Ñæç¬Oé 6 4 6 Ñæç¬Oé 16-31 16-31 dßÅæç 2018 dßÅæç 2018 Ñæç¬Oé ÑÚÈÚáÛ^ÛÁéÑÚÈÚáÛ^ÛÁé 5 7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11