Page 6 - Sainik 16-30 April Kannada E-Book
P. 6
ÈÚßßM¶ÁÚßÈÚ ÈÚÎÚ%VÚ×ÚÆÇ B¥Úß ÈÚß}Ú¡ÎÚßo ÑÛomé%-@®éVÚØVæ @VÚ}ÚÀ B«éOÚß·æÞÎÚ«é Ñæ-ÞÕ}ÚÁæ, ÈÚ䦧ÑÚß}Ú¡¥æM¥Úß «Ú«ÚVæ ºÚÁÚÈÚÑæ B¥æ. ÈÚß}Úß¡ ÈÚßàĺÚà}Ú ÑèOÚ¾Úß%VÚ×Ú«Úß- «ÛÈÚâ´ ÈæÞVÚÈÛW ^ÚÆÑÚÄß B_`ÑÚß Ñæ-ÞÕ}ÚÁæ, J¥ÚWÑÚÄß ÁÛÎÚoñ¥Û¥ÚÀM}Ú t±æ«éÓ }æ¡ÞÈæ A¥ÚÁæ ËÛmé% OÚmé ÈÚáÛVÚ% ·æÞPÄÇ. «ÛÈÚâ´ B«Úß-Ôæ_`«Ú¥Ú«Úß- ÈÚáÛsÚ·æÞP¥æ B«æà-ÞÈæÞÎÚ«éÓ ÔÚ·éVÚ×Ú«Úß- ÑÛ¤¯ÑÚß}Ú¡Èæ. ®ÛÆÒ ÁæàÞVÚVÚÃÑÚ¡ÈÛW¥Ú§ÂM¥Ú JM¥Úß ÈÚß}Úß¡ @¥ÚOæQ «ÛÈÚâ´ OÚn¶¥Ú§ÁÛW¥æ§ÞÈæ. ÁÚOÚÐzÛ OæÐÞ}ÚÃ¥ÚÆÇ OÛÑÚW ÑÚÈÚß¾ÚߥÚÆÇ ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú AsÚØ}Ú¥Ú B}ÚÁæ ®ÚÃ~¾æඹÂVÚà @«ÚßOÚàÄÈÛVÚßÈÚ ÑÛÔÚÑæàÞ¨Ú´ÀÈÚß ¶MsÚÈÛ×Ú @¥ÚÁÚÄàÇ ÉÎÚ¾ÚßVÚ×ÚM}æ ÁÚOÚÐzÛ Ò¥Ú§}æ¾Úß PÃnOÚÅé ÑÛÈÚ%d¬OÚ ÉºÛVÚ, OÛÑÚW ɺÛVÚ eæà}æVæ ÉËæÞÎÚÈÛW ÑÛomé%-@®éVÚ×ÚÆÇ ®æãÃÞ}ÛÓÔÚ ÉÎÚ¾ÚßVÚ×ÚÆÇ @tu¾ÚáÛW}Úß¡. BM}ÚÔÚ É¥æÞÌ OÚM®æ¬VÚØVÚà @«ÚßOÚàÄÈÛVÚßÈÚ ¬ÞsÚß~¡¥æ§ÞÈæ. ÔæàÑÚ ÈÚß}Úß¡ D¥Ú¼ÉÑÚß~¡ÁÚßÈÚ ÅæÞf«æÑé, @¥ÚOÚÐ}æ @¢ÚÈÛ OæÄÈÚâ´ ÕsÚ«é ÁÚOÚÐzÛ D¦§Èæß OÛM®æÇOéÓ ¬Éß%ÑÚÄß «ÛÈÚâ´ }ÚM}ÚÃeÛk«ÚVÚ×Úß @M¥ÚÁæ OÚä~ÃÈÚß BMlÆeæ«éÓ ÉÎÚ¾ÚßVÚ×Úß ÁÛÎÚoñOæQ ÔÛ¬ DMlß OÚn¶¥Ú§ÁÛW¥æ§ÞÈæ. ÈÚß}Úß¡ ÁæàÞ·æàÞnOéÓ ¶ÔÚ×Ú ÈÚßßRÀÈÛWÈæ. ÈÚáÛt¥ÚÈÚâ´. ÔÚ×æ¾Úß ÑÚOÛ%ÁÚVÚ×Úß ÁÛÎÚoñ¥ÚÆÇ GÁÚsÚß ÁÚOÚÐzÛ D¦§ÈæßVÚ×Ú ÈÚßßM¶ÁÚßÈÚ ¾ÚßߥڪVÚ×ÚÆÇ ¾ÚáÛÈÚâ´¥æÞ ºÛÁÚ~Þ¾Úß ÑæÞ«æ¾Úß ¾æàÞ¨ÚÂVæ OÛÂsÛÁé ÑÛ¤¯ÑÚÄß ÈÚ^Ú«Ú¶¥Ú§ÁÛW¥Úߧ ÑæÞ«Û®Úsæ AOÚÃÈÚßy / ÁÚOÚÐzÛ ÑÛÈÚߢڴÀ% ¶ßÅæÇmé®Úãñé eÛOæméVÚ×Ú«Úß- J¥ÚWÑÚÄß JM¥Úß }ÚÉß×Úß«Ût«ÚÆÇ ÈÚß}æà¡M¥Úß D}Ú¡ÁÚ VÚ×Ú«Úß- ®ÚÃ¥ÚÌ%ÑÚÄß BÈÚâ´ Ôæ^Úß` ®Ûè۫ÚÀ}æ ÈÚÎÚ%VÚloÅæÞ ÑÚ}Û¿ßÑÚß~¡¥Ú§ÈÚâ´. ®ÚÃ¥æÞËÚ¥ÚÆÇ ÑÛ¤¯ÑÚß}æ¡ÞÈæ.C ®ÛÃM}ÚÀVÚ×ÚÆÇ ®Úsæ¾Úßß}Ú¡Èæ. ºÛÁÚ}Ú¥Ú ÈÚáÛÕ~ }ÚM}ÚÃeÛk«Ú «ÚÈÚß½ ÁÚOÚÐzÛ OæÐÞ}ÚÃ¥ÚÆÇ«Ú }Úß}Úß% ^ÛÉ¡¾ÚßÆÇÁÚßÈÚ ÁÚOÚÐzÛ D}Û°¥Ú«Û OæÐÞ}ÚÃ¥ÚÆÇ «Û¾ÚßOÚ}ÚÊ ÑÛ¤¯Ò¥Úߧ C PÃnOÚÅé @VÚ}ÚÀVÚ×Ú«Úß- ®ÚãÁæçÑÚÄß «ÛÈÚâ´ GOæàÞèÒÑÚoÈÚáé ¶×ÚÒOæàMsÚß C ÁÚOÚÐzÛ }ÚM}ÚÃ5#Û«Ú ¶×ÚÒ @¥ÚÁÚ ÅÛºÚÈÚ«Úß- ¦lo Ôæeæg Bno¥æ§ÞÈæ eæà}æVæ 110 ¾Úßߥڪ D¦§Èæß OÛÂsÛÁéVÚ×Úß ÈÚß}Ú¡ÎÚßo ®ÚÃVÚ~ ®Úsæ¾Úßß}Ú¡¥æ. ÉÈÚáÛ«ÚVÚ×Ú«Úß- RÂÞ¦ÑÚÄß JM¥Úß ÔæàÑÚ ÑÛ©ÑÚß}Ú¡Èæ.ÁÛÎÚoñ¥ÚÆÇ t±æ«éÓ D¦§Èæß Ñæ-ÞÕ}ÚÁæ, OÛ¾Úß%ɨ۫ÚÈÚ«Úß- AÁÚM»Ò¥æ§ÞÈæ. ·æÞÑé ÈÚ䦪ÑÚÄß ÈÚß}Úß¡ A£%OÛ»ÈÚ䦪Væ ÈÚáÛf ÁÛÎÚoñ®Ú~, ºÛÁÚ}Ú ÈÚß}Úß¡ ^Ú^æ%¾ÚßÆÇ ¾ÚáÛÈÚâ´¥æÞ D®Ú¾ÚßßOÚ¡ ÈÚáÛÕ~ C OÛÂsÛÁéVÚ×Úß BMf«éVÚØ¥Ú§M}æ. «ÛÈÚâ´ }ÚÉß×Úß«Ût«Ú ÈÚßÔÛ«é ®Úâ´}ÚÃ, ºÛÁÚ}Ú ÁÚ}Ú- ÔæàÁÚ¶ÁÚ¦¥Ú§ÁæÞ 10 ÈÚÎÚ%VÚ×Ú ÈÚÁæVæ CVÛVÚÅæÞ ÁÚOÚÐzÛ ÔÚàtOæ¥ÛÁÚÁÚ ÑæÅé sÛ. G¯eæ @¶ß§Åé OÚÅÛM @ÈÚÁÚß OÛÄOÚ×æ¾ÚßÄß «ÛÈÚâ´ B_`ÑÚßÈÚâ´¦ÄÇ. «ÛÈÚâ´ ÑÛ¤¯Ò¥Úߧ ÁÚOÚÐzÛ D}Û°¥Ú«æ¾ÚßÆÇ OÚ«ÚÑÚßOÛ{! OÚ«ÚÑÚßOÛ{! OÚ«ÚÑÚßOÛ{! ¬Èæà½M¦Væ OÛ¾Úß% OÚÐÈÚß}æ ¶VæX ¶MsÚÈÛ×Ú ÔÚàtOæ ¥ÛÁÚÂVæ «æÁÚÈÚâ´ ÈÚß}Úß¡ AOÚ«ÚÑÚßVÚ×Ú«Úß- AÅæàÞ^Ú«æVÚ×Ú«Û-W ^Ú_%ÑÚß}æ¡ÞÈæ ÈÚß}Úß¡ «ÚÈÚß½ ÑæÞ«æ¾Úß«Úß- ¬ÞsÚß~¡Èæ. ®ÚÂÈÚ«Ú~%Ò, C AÅæàÞ^Ú«æVÚ×Ú«Úß- D^Ú`¥ÚOÚÐ}æ¾Úß @}ÛÀ¨Ú߬OÚ }ÛM~ÃOÚ}æ¾Úß Ñæ-ÞÕ}ÚÁæ, OÛ¾Úß%ÁÚà®ÚOæQ }Ú¬- GM¥Úß «ÚÈÚß½ÄÇÂVÚà ÒÑÚoÈÚáé«æàM¦Væ ÑÚdßgVæàØÑÚß}æ¡ÞÈæ. B¥Ú«Úß- ÁÚOÚÐzÛ OæÐÞ}ÚÃ¥ÚÄÆÇ }ÚM}ÚÃeÛk«Ú, OÚÁæ¬Þt¥ÚÁÚß. ÑÛ©ÑÚÄß «ÛÈÚâ´ ÑÚÊ¥æÞÌ D}Û°¥Ú«Û «ÚÉÞ«Ú}æVÚ×Úß, ÑÚMËæàÞ¨Ú«æ ÈÚß}Úß¡ ÁÚOÚÐzÛ D}Û°¥Ú«Û OæÐÞ}ÚÃ¥ÚÆÇ ÔæàÑÚ GOæàÞÒÑÚoÈÚáéVæ ®æãÃÞ}ÛÓÔÚ ¬ÞsÚß}æ¡ÞÈæ. @»ÈÚ䦪¾ÚßÆÇ ÑÚOÛ%ÁÚ ÑÚÔÚOÛÁÚ ¶ÔÚ×Ú ÈÚß}Úß¡ ÁÚ^Ú«Û}Ú½OÚ GMlÁé¯Ã«ÚÁéÌ®é ¬Èæà½M¦Væ ¥ÚOÚÐ}æ¾Úß ÈÚß}Úß¡ ®ÚÂzÛÈÚßOÛ @VÚ}ÚÀ. ¾æàÞd«æ ÈÚß}Úß¡ }ÚM}ÚÃeÛk«Ú @»ÈÚ䦪 ÈÛ}ÛÈÚÁÚy¥Ú ÈæßÞÅæ ÈæÞVÚÈÛW ÑÚÔÚºÛW}ÚÊ ÔæàM¥ÚßÈÚâ´¥Úß «ÚÈÚß½ OÚÃÈÚßVÚ×Úß, ÑÚÔÚºÛW}ÚÊ ÈÚß}Úß¡ D}Û°¥Ú«Û GOæàÞÒÑÚoÈÚáé @»ÈÚ䦪 ®ÚtÑÚßÈÚâ´¥Úß «ÚÈÚß½ D¥æ§ÞËÚÈÛW¥æ. ÈÚÀÈÚÑ椾ÚßÆÇ D¦§ÈæßVÚØVæ «æÁÚÈÚâ´ ¬ÞsÚÄß OÚ«ÚÑÛW¥æ. B¥ÚOÛQW «ÛÈÚâ´ ÈÛÁÚVÚ×Ú Ñæ-ÞÕ}ÚÁæ, }ÚM}ÚÃeÛk«Ú ¥ÚäÏoOæàÞ«Ú ÈÚß}Úß¡ ÑÛÈÚߢڴÀ%¥Ú ÈÚßßM_}ÚÈÛW GÄÇ ÑÚM¶M©}Ú ®ÛÄß¥Û C ¨ÛÉß%OÚ ºÚàÉß¾ÚßÆÇ d¬Ò¥Ú ÁæàÞséÈÚáÛÀ®é ¸sÚßVÚsæ ÈÚáÛsÚÅÛW¥æ. ÁÚÁÚß ÑÚÊ¦Ì ÈÚß}Úß¡ É¥æÞÌ OÚM®æ¬VÚ×æàM¦Væ ÈÚßÔÛ«é OÚÉ ÈÚß}Úß¡ ²ÅÛÑÚ±ÚÁé ºÛÁÚ}Ú¥Ú ÈÛ{dÀOÚ GOæàÞ-ÒÑÚoÈÚáé «ÚÈÚß½ ÁÚOÚÐzÛ D}Û°¥Ú«æ ÈÚß}Úß¡ ÁÚOÚÐzÛ £ÁÚßÈÚ×ÚàÙÁé ÉÞÁÚVÛ¢æ ÑÛ¤¯Ò¥Û§Áæ. «ÚÆÇ «ÚÉÞ«Ú}æVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ GMlÁé¯Ã«ÚÁé ÑÚMVÚÃÔÚ¥Ú ®ÛÆÒ @ÈÚOÛËÚVÚ×Ú ¶VæX @ÈÚÁÚß ~ØÒ¥ÚM}æ ÈÚßÁÚ×Úß ºÚàÉß¾ÚßÆÇ Ì®éVÚØVæ D}æ¡ÞfÑÚÄß B~¡Þ_«Ú ÈÚÎÚ%VÚ×ÚÆÇ ÉÑÚê}ÚÈÛW ^Ú_%ÑÚß}æ¡ÞÈæ. OæÞÈÚÄ ^Ú_%ÑÚß ¬ÞÈÚâ´ A×ÚÈÛW BØ¥ÛVÚ Oæ×ÚVÚsæ ¬ÞÂ«Ú ÈæßÞOé B«é BMt¾ÚáÛ, ÑÛol%®é ÈÚâ´¥Úß «ÚÈÚß½ D¥æ§ÞËÚÈÚÄÇ ÑÚ¾ÚáÛ¥Ú ®ÛpÚ ^ÚÄ«æ OÛyß~¡ÞÂ. ¬ÞÈÚâ´ Ôæ^Úß` OÚÆ}ÚM}æ BMt¾ÚáÛ ÈÚß}Úß¡ @lÅé B«æà-ÞÈæÞÎÚ«éÓ ÁÚà¯ÑÚß}æ¡ÞÈæ. Åæ^Ú`Áé ¬ÞsÚßÈÚâ´¥Úß «ÚÈÚß½ eÛk«Ûd%«æ ^ÚÆÑÚß}Ú¡¥æ GM¥ÚÁÚß. C ÉßÎÚ«éVÚ×Ú«Úß- AÁÚM»Ò¥æ§ÞÈæ. BM¥Úß «ÛÈÚâ´ B^æ`¾ÚßÄÇ A¥ÚÁæ AÆÑÚß}æ¡ÞÈæ. «ÚÈÚß½ VÚß t±ÚGOæàÓ>°Þ ¬ÈÚßVæ D}Ú¡ÈÚß @ÈÚOÛËÚ t±æ«éÓ GOÚÓÅæ«éÓ ÒQÞÈÚáéVæ «ÚÉÞ«Ú}æVÚ×Ú«Úß- OæÞÈÚÄ AÅæàÞ^Ú«æ¾ÚßÄÇ A¥ÚÁæ @¥Ú«Úß- OÚÆ°Ò¥æ GM¥Úß «ÚM¸¥æ§Þ«æ. AÁÚM»Ò¥æ§ÞÈæ.BÈÚâ´VÚ×Úß ÁÚOÚÐzÛ OæÐÞ}ÚÃ¥ÚÆÇ OÛ¾Úß%ÁÚà®ÚOæQ }ÚÁÚß}æ¡ÞÈæ. ¨Ú«ÚÀÈÛ¥ÚVÚ×Úß. 6 Ñæç¬Oé ÑÚÈÚáÛ^ÛÁé 16-30 H¯ÃÅé 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11