Page 1 - Sainik 16-30 April Telugu E-Book
P. 1
TELUGU (1-15 APR, 2018) TELUGU (1-15 APR, 2018) 2018 2018 2018 1c15 GúzmsÍÞ 1c15 GúzmsÍÞ xqsLixmsoÉÓÁ 65 xqsLiÀÁNRP 8 xqsLixmsoÉÓÁ 65 xqsLiÀÁNRP 8 LRiW. 5 LRiW. 5 Cover-1 Cover-1 ˳ØLRi»R½®µ¶[aRP ®ªsVgS úxmsµR¶LRi+©«s c ²T¶|mnsN`P=F¡ BLi²T¶¸R¶W 2018©«sV ˳ØLRi»R½®µ¶[aRP ®ªsVgS úxmsµR¶LRi+©«s c ²T¶|mnsN`P=F¡ BLi²T¶¸R¶W 2018©«sV úFyLRiLiÕ³ÁLiÀÁ©«s úxmsµ³y©«s ª«sVLiú¼½ úFyLRiLiÕ³ÁLiÀÁ©«s úxmsµ³y©«s ª«sVLiú¼½ Cover - 2 (top) Cover - 2 (top) »R½-sVÎÏÁ©y²R¶VÍÜ[¬s ª«sV¥¦¦¦ÊÁÖÁxmsoLRiLi ª«sµôR¶ 2018 GúzmsÍÞ 12©«s ²T¶|mnsN`P=F¡ BLi²T¶¸R¶W 2018 úFyLRiLi˳Ü[»R½=ª«s ®ªs[²R¶VNRP ª«sµôR¶ |ms-sÖÁ¸R¶V©±s=©«sV »R½-sVÎÏÁ©y²R¶VÍÜ[¬s ª«sV¥¦¦¦ÊÁÖÁxmsoLRiLi ª«sµôR¶ 2018 GúzmsÍÞ 12©«s ²T¶|mnsN`P=F¡ BLi²T¶¸R¶W 2018 úFyLRiLi˳Ü[»R½=ª«s ®ªs[²R¶VNRP ª«sµôR¶ |ms-sÖÁ¸R¶V©±s=©«sV xqsLiµR¶Lji+xqsVò©«sõ úxmsµ³y©«s ª«sVLiú¼½ $ ©«slLi[LiúµR¶ ®ªsWµj¶¶ xqsLiµR¶Lji+xqsVò©«sõ úxmsµ³y©«s ª«sVLiú¼½ $ ©«slLi[LiúµR¶ ®ªsWµj¶¶ Cover - 2 (bottom) Cover - 2 (bottom) »R½-sVÎÏÁ©y²R¶VÍÜ[¬s ª«sV¥¦¦¦ÊÁÖÁxmsoLRiLi ª«sµôR¶ 2018 GúzmsÍÞ 12©«s ²T¶|mnsN`P=F¡ BLi²T¶¸R¶W 2018 úFyLRiLi˳Ü[»R½=ª«s ®ªs[²R¶VNRP ª«sµôR¶ ry¸R¶VVµ³R¶ µR¶ÎØÌÁ »R½-sVÎÏÁ©y²R¶VÍÜ[¬s ª«sV¥¦¦¦ÊÁÖÁxmsoLRiLi ª«sµôR¶ 2018 GúzmsÍÞ 12©«s ²T¶|mnsN`P=F¡ BLi²T¶¸R¶W 2018 úFyLRiLi˳Ü[»R½=ª«s ®ªs[²R¶VNRP ª«sµôR¶ ry¸R¶VVµ³R¶ µR¶ÎØÌÁ DxmsNRPLRißØÌÁ úxmsµR¶LRi+©«s©«sV ¼½ÌÁNTPxqsVò©«sõ úxmsµ³y©«s ª«sVLiú¼½ $ ©«slLi[LiúµR¶ ®ªsWµj¶ DxmsNRPLRißØÌÁ úxmsµR¶LRi+©«s©«sV ¼½ÌÁNTPxqsVò©«sõ úxmsµ³y©«s ª«sVLiú¼½ $ ©«slLi[LiúµR¶ ®ªsWµj¶ Cover - 3 (top) Cover - 3 (top) TELUGU (1-15 APR, 2018) N]»R½ò ²³T¶ÖdýÁÍÜ[ 2018 ª«sWLjiè 27©«s LSxtísQûxms¼½ ˳ÏÁª«s©±sÍÜ[ LRiORPQßá xms»R½NRP úxmsµ³y©¯[»R½=ª«sLic1 xqsLiµR¶LRi÷éLigS LSxtísQûxms¼½ $ LSª±sV ©y´`¶ N][-sLiµ`¶, N]»R½ò ²³T¶ÖdýÁÍÜ[ 2018 ª«sWLjiè 27©«s LSxtísQûxms¼½ ˳ÏÁª«s©±sÍÜ[ LRiORPQßá xms»R½NRP úxmsµ³y©¯[»R½=ª«sLic1 xqsLiµR¶LRi÷éLigS LSxtísQûxms¼½ $ LSª±sV ©y´`¶ N][-sLiµ`¶, Dxms LSxtísQûxms¼½ $ ®ªsLiNRP¸R¶Vù ©y¸R¶VV²R¶V, úxmsµ³y©«s ª«sVLiú¼½ $ ©«slLi[LiúµR¶ ®ªsWµj¶, ZNP[LiúµR¶ LRiORPQßá aSÅÁ ª«sVLiú¼½ $ª«sV¼½ ¬sLRiøÍØ Dxms LSxtísQûxms¼½ $ ®ªsLiNRP¸R¶Vù ©y¸R¶VV²R¶V, úxmsµ³y©«s ª«sVLiú¼½ $ ©«slLi[LiúµR¶ ®ªsWµj¶, ZNP[LiúµR¶ LRiORPQßá aSÅÁ ª«sVLiú¼½ $ª«sV¼½ ¬sLRiøÍØ {qs»yLSª«sV©±s, LRiORPQßá aSÅÁ xqs¥¦¦¦¸R¶V ª«sVLiú¼½ $ xqsV˳أtsQ LSª±sVLSª±s ˳ÏÁ##ú®ªsV, B»R½LRi @µ³j¶NSLRiVÌÁV. 2018 {qs»yLSª«sV©±s, LRiORPQßá aSÅÁ xqs¥¦¦¦¸R¶V ª«sVLiú¼½ $ xqsV˳أtsQ LSª±sVLSª±s ˳ÏÁ##ú®ªsV, B»R½LRi @µ³j¶NSLRiVÌÁV. Fn¡ÉÜ[: ÑÁ²T¶ ®ªsVú¥¦¦¦ Fn¡ÉÜ[: ÑÁ²T¶ ®ªsVú¥¦¦¦ 1c15 GúzmsÍÞ Cover - 3 (bottom) Cover - 3 (bottom) xqsLixmsoÉÓÁ 65 xqsLiÀÁNRP 8 N]»R½ò ²³T¶ÖdýÁÍÜ[ 2018 ª«sWLjiè 27©«s LSxtísQûxms¼½ ˳ÏÁª«s©±sÍÜ[ LRiORPQßá xms»R½NRP úxmsµy©¯[»R½=ª«sLic1 xqsLiµR¶LRi÷éLigS LSxtísQûxms¼½ $ LSª±sV ©y´`¶ N][-sLiµ`¶, LRiW. 5 N]»R½ò ²³T¶ÖdýÁÍÜ[ 2018 ª«sWLjiè 27©«s LSxtísQûxms¼½ ˳ÏÁª«s©±sÍÜ[ LRiORPQßá xms»R½NRP úxmsµy©¯[»R½=ª«sLic1 xqsLiµR¶LRi÷éLigS LSxtísQûxms¼½ $ LSª±sV ©y´`¶ N][-sLiµ`¶, Dxms LSxtísQûxms¼½ $ ®ªsLiNRP¸R¶Vù ©y¸R¶VV²R¶V, úxmsµ³y©«s ª«sVLiú¼½ $ ©«slLi[LiúµR¶ ®ªsW²T¶, ZNP[LiúµR¶ LRiORPQßá aSÅÁ ª«sVLiú¼½ $ª«sV¼½ ¬sLRiøÍØ Dxms LSxtísQûxms¼½ $ ®ªsLiNRP¸R¶Vù ©y¸R¶VV²R¶V, úxmsµ³y©«s ª«sVLiú¼½ $ ©«slLi[LiúµR¶ ®ªsW²T¶, ZNP[LiúµR¶ LRiORPQßá aSÅÁ ª«sVLiú¼½ $ª«sV¼½ ¬sLRiøÍØ {qs»yLSª«sV©±s, LRiORPQßá aSÅÁ xqs¥¦¦¦¸R¶V ª«sVLiú¼½ $ xqsV˳أtsQ LSª±sVLSª±s ˳ÏÁ##ú®ªsV, B»R½LRi @µ³j¶NSLRiVÌÁV. {qs»yLSª«sV©±s, LRiORPQßá aSÅÁ xqs¥¦¦¦¸R¶V ª«sVLiú¼½ $ xqsV˳أtsQ LSª±sVLSª±s ˳ÏÁ##ú®ªsV, B»R½LRi @µ³j¶NSLRiVÌÁV. Fn¡ÉÜ[: ÑÁ²T¶ ®ªsVú¥¦¦¦ Cover-1 Cover - 4 Fn¡ÉÜ[: ÑÁ²T¶ ®ªsVú¥¦¦¦ Cover - 4 ˳ØLRi»R½®µ¶[aRP ®ªsVgS úxmsµR¶LRi+©«s c ²T¶|mnsN`P=F¡ BLi²T¶¸R¶W 2018©«sV ²T¶|mnsN`P=F¡ BLi²T¶¸R¶W 2018 xqsLiµR¶LRi÷éLigS ˳ØLRi»R½ ú¼½-sµ³R¶ µR¶ÎØÌÁNRPV ¿ÁLiµj¶©«s ˳ÏÁW»R½ÌÁ, ©_NS, \®ªsª«sW¬sNRP µR¶ÎÏÁ ª«sùª«sxqósÌÁ úxms»R½ùQORPQ ²T¶|mnsN`P=F¡ BLi²T¶¸R¶W 2018 xqsLiµR¶LRi÷éLigS ˳ØLRi»R½ ú¼½-sµ³R¶ µR¶ÎØÌÁNRPV ¿ÁLiµj¶©«s ˳ÏÁW»R½ÌÁ, ©_NS, \®ªsª«sW¬sNRP µR¶ÎÏÁ ª«sùª«sxqósÌÁ úxms»R½ùQORPQ úxmsµR¶LRi+©«s úxmsµR¶LRi+©«s Fn¡ÉÜ[: xmnsQoÍÞ¿RÁLiµ`¶ NTPÉزT¶NRPL`i úFyLRiLiÕ³ÁLiÀÁ©«s úxmsµ³y©«s ª«sVLiú¼½ Fn¡ÉÜ[: xmnsQoÍÞ¿RÁLiµ`¶ NTPÉزT¶NRPL`i Cover - 2 (top) 1 »R½-sVÎÏÁ©y²R¶VÍÜ[¬s ª«sV¥¦¦¦ÊÁÖÁxmsoLRiLi ª«sµôR¶ 2018 GúzmsÍÞ 12©«s ²T¶|mnsN`P=F¡ BLi²T¶¸R¶W 2018 úFyLRiLi˳Ü[»R½=ª«s ®ªs[²R¶VNRP ª«sµôR¶ |ms-sÖÁ¸R¶V©±s=©«sV xqsLiµR¶Lji+xqsVò©«sõ úxmsµ³y©«s ª«sVLiú¼½ $ ©«slLi[LiúµR¶ ®ªsWµj¶¶ Cover - 2 (bottom) »R½-sVÎÏÁ©y²R¶VÍÜ[¬s ª«sV¥¦¦¦ÊÁÖÁxmsoLRiLi ª«sµôR¶ 2018 GúzmsÍÞ 12©«s ²T¶|mnsN`P=F¡ BLi²T¶¸R¶W 2018 úFyLRiLi˳Ü[»R½=ª«s ®ªs[²R¶VNRP ª«sµôR¶ ry¸R¶VVµ³R¶ µR¶ÎØÌÁ DxmsNRPLRißØÌÁ úxmsµR¶LRi+©«s©«sV ¼½ÌÁNTPxqsVò©«sõ úxmsµ³y©«s ª«sVLiú¼½ $ ©«slLi[LiúµR¶ ®ªsWµj¶ Cover - 3 (top) N]»R½ò ²³T¶ÖdýÁÍÜ[ 2018 ª«sWLjiè 27©«s LSxtísQûxms¼½ ˳ÏÁª«s©±sÍÜ[ LRiORPQßá xms»R½NRP úxmsµ³y©¯[»R½=ª«sLic1 xqsLiµR¶LRi÷éLigS LSxtísQûxms¼½ $ LSª±sV ©y´`¶ N][-sLiµ`¶, Dxms LSxtísQûxms¼½ $ ®ªsLiNRP¸R¶Vù ©y¸R¶VV²R¶V, úxmsµ³y©«s ª«sVLiú¼½ $ ©«slLi[LiúµR¶ ®ªsWµj¶, ZNP[LiúµR¶ LRiORPQßá aSÅÁ ª«sVLiú¼½ $ª«sV¼½ ¬sLRiøÍØ {qs»yLSª«sV©±s, LRiORPQßá aSÅÁ xqs¥¦¦¦¸R¶V ª«sVLiú¼½ $ xqsV˳أtsQ LSª±sVLSª±s ˳ÏÁ##ú®ªsV, B»R½LRi @µ³j¶NSLRiVÌÁV. Fn¡ÉÜ[: ÑÁ²T¶ ®ªsVú¥¦¦¦ Cover - 3 (bottom) N]»R½ò ²³T¶ÖdýÁÍÜ[ 2018 ª«sWLjiè 27©«s LSxtísQûxms¼½ ˳ÏÁª«s©±sÍÜ[ LRiORPQßá xms»R½NRP úxmsµy©¯[»R½=ª«sLic1 xqsLiµR¶LRi÷éLigS LSxtísQûxms¼½ $ LSª±sV ©y´`¶ N][-sLiµ`¶, Dxms LSxtísQûxms¼½ $ ®ªsLiNRP¸R¶Vù ©y¸R¶VV²R¶V, úxmsµ³y©«s ª«sVLiú¼½ $ ©«slLi[LiúµR¶ ®ªsW²T¶, ZNP[LiúµR¶ LRiORPQßá aSÅÁ ª«sVLiú¼½ $ª«sV¼½ ¬sLRiøÍØ {qs»yLSª«sV©±s, LRiORPQßá aSÅÁ xqs¥¦¦¦¸R¶V ª«sVLiú¼½ $ xqsV˳أtsQ LSª±sVLSª±s ˳ÏÁ##ú®ªsV, B»R½LRi @µ³j¶NSLRiVÌÁV. Fn¡ÉÜ[: ÑÁ²T¶ ®ªsVú¥¦¦¦ Cover - 4 ²T¶|mnsN`P=F¡ BLi²T¶¸R¶W 2018 xqsLiµR¶LRi÷éLigS ˳ØLRi»R½ ú¼½-sµ³R¶ µR¶ÎØÌÁNRPV ¿ÁLiµj¶©«s ˳ÏÁW»R½ÌÁ, ©_NS, \®ªsª«sW¬sNRP µR¶ÎÏÁ ª«sùª«sxqósÌÁ úxms»R½ùQORPQ úxmsµR¶LRi+©«s Fn¡ÉÜ[: xmnsQoÍÞ¿RÁLiµ`¶ NTPÉزT¶NRPL`i
   1   2   3   4   5   6